Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 10

Σε κάθε συμβούλιο αξιολόγησης και επιλογής στελεχών ή προσωπικού, στο οποίο μετέχουν ως πρόεδρος και μέλη εκπρόσωποι του Α.Σ.Ε.Π., τον πρόεδρο αναπληρώνει το ανώτερο κατά διαβάθμιση μέλος του Α.Σ.Ε.Π. και μεταξύ πλειόνων μελών της ίδιας βαθμίδας το αρχαιότερο κατά τα οριζόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π..