Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 11 – Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση

1. Στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται γνωμοδοτικό συμβούλιο με αρμοδιότητα τη διατύπωση απόψεων και εισηγήσεων στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφορικά με:
α. τις στρατηγικές προτεραιότητες του Υπουργείου για την ενδυνάμωση και αναβάθμιση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.
β. τις προτεινόμενες δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Υπουργείου.
γ. το βαθμό επίτευξης των τεθέντων στρατηγικών στόχων για τη διοικητική ανασυγκρότηση.
δ. κάθε συναφές θέμα το οποίο τίθεται σε αυτό από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Ο πρόεδρος και τα μέλη του γνωμοδοτικού συμβουλίου της παρ.1 ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως ακολούθως:
α. Ο Διοικητικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως πρόεδρος,
β. Ο Διοικητικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ. Ο Διοικητικός Γραμματέας ή ένας Τομεακός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
δ. Ο Τομεακός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής,

ε. Ο Τομεακός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, στ. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού,
ζ. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 17,
η. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,

θ. Οι τρεις (3) Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
ι. Ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής ενασχόλησης με τα θέματα της δημόσιας διοίκησης.
3. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά ανά τετράμηνο, καθώς και εκτάκτως, με πρωτοβουλία του προέδρου αυτού, ή ειδικώς, όταν το ζητήσει ο Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη συζήτηση συγκεκριμένου θέματος.