Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 15 – Τομέας Α’ «Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης»

1. Ο Τομέας Α’ «Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης» αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, στόχος της οποίας είναι η ανάπτυξη, ολοκληρωμένου πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης των δημοσίων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων για την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης. Ο Τομέας διαρθρώνεται στις ακόλουθες Μονάδες επιπέδου Τμήματος, ως εξής:

α. Μονάδα Συλλογής Δεδομένων και Παρακολούθησης Διοικητικής Λειτουργίας.
β. Μονάδα Αναλύσεων και Επιστημονικής Υποστήριξης.

2 Αρμοδιότητες της Μονάδας Συλλογής Δεδομένων και Παρακολούθησης Διοικητικής Λειτουργίας συνιστούν:
α. Η δημιουργία και τήρηση ενιαίας βάσης δεδομένων σε θέματα δημόσιας διοίκησης που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τις διαδικασίες, τις δομές και τα αποτελέσματα πολιτικής με τη συλλογή και συστηματική καταχώριση δεδομένων που παράγονται και τηρούνται από τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και λοιπούς φορείς της δημόσιας διοίκησης, καθώς και από εξωτερικές πηγές, όπως πανεπιστήμια, κέντρα μελέτης και έρευνας, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς.
β. η συγκέντρωση δεδομένων με την χρήση κατάλληλων ενιαίων μεθοδολογικών και αναλυτικών εργαλείων για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την οργάνωση, τις διαδικασίες, τα προγράμματα ή έργα φορέων της δημόσιας διοίκησης, που εκπονούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την Ειδική Γραμματεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Ως πηγές δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιούνται στοιχεία τα οποία παρέχονται από τους ίδιους τους φορείς της διοίκησης αλλά και από τους αποδέκτες των παραγόμενων υπηρεσιών, όπως, ενδεικτικά, πολίτες, επιχειρήσεις και συλλογικότητες.

γ. η ανάπτυξη, επεξεργασία, ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώνονται κατά τις εργασίες της με τρόπο ασφαλή και σύμφωνο με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

δ. η υιοθέτηση προτύπων και η διασφάλιση συμμόρφωσης με την ελληνική και διεθνή μεθοδολογία και νομοθεσία σχετικά με την άντληση, επεξεργασία και διάθεση των δεδομένων που αφορούν στην λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Αρμοδιότητες της Μονάδας Αναλύσεων και Επιστημονικής Υποστήριξης συνιστούν:
α. Η επιστημονική υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και των εκπονούμενων από αυτήν προγραμμάτων και δράσεων.
β. Η εκπόνηση μελετών και αναλύσεων για την υφιστάμενη κατάσταση ως προς την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των φορέων της δημόσιας διοίκησης.
γ. Η επιστημονική υποστήριξη και συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε θέματα βελτίωσης και αναβάθμισης της δημόσιας διοίκησης.
δ. Η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου και μεθοδολογίας αξιολόγησης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών διοικητικής ανασυγκρότησης.
ε. Η παρουσίαση των ευρημάτων των μελετών και ερευνών σε περιοδικές εκθέσεις και η σχετική ενημέρωση των Γενικών Διευθύνσεων Δημοσίων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα για την εισήγηση σχετικών μέτρων βελτίωσης.