Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 31

1. Η παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητας του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για έξι (6) τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με σχετική απόφαση ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. γ` της παρ. 2 του άρθρου 16.»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Αν ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για έξι (6) τουλάχιστον μήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε, λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας προσωπικού, πριν από την αποχώρησή του.»
3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. γ΄ της παρ. 2, σε καμία περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι (6) μηνών.»
4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου τετραμήνου κάθε έτους.»
5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η προθεσμία της περίπτ. α΄ ισχύει και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από τις 30 Ιουνίου, λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία.»
6. Το δέκατο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4369/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι φορείς που δε διαθέτουν δικό τους Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα από τον οποίο εποπτεύονται».