Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 17 – Ένταξη φορέων της δημόσιας διοίκησης σε προγράμματα υποστήριξης και αναβάθμισης διοικητικής ικανότητας

1. Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργεία και εποπτευόμενοι αυτών φορείς, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και εποπτευόμενοι αυτών φορείς, καθώς και Ανεξάρτητες Αρχές, μπορούν να εντάσσονται σε πρόγραμμα υποστήριξης και αναβάθμισης διοικητικής ικανότητας που παρέχεται από τον Τομέα Β’ Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης με αίτησή τους που υποβάλλεται στην υπηρεσία αυτή, . Στο αίτημα αυτό αναφέρονται οι ειδικότερες ανάγκες και η προτεινόμενη διάρκεια παροχής εμπειρογνωμοσύνης και τεχνικής συνεργασίας σε θέματα στρατηγικής διοίκησης, διοικητικής οργάνωσης, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και χαρτογράφησης και απλοποίησης διαδικασιών.
2. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης παραλαμβάνει τα αιτήματα των φορέων της παρ.1, τα αξιολογεί, καθορίζει τη σειρά προτεραιότητάς τους και προβαίνει σε σχετικές διαβουλεύσεις και συζητήσεις με τους αιτούντες φορείς για τον καθορισμό των ειδικότερων λεπτομερειών εφαρμογής του κάθε προγράμματος, τη διάρκεια αυτού, τους απαιτούμενους πόρους και τις δράσεις που θα αναληφθούν.
3. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών των παρ.1 και 2, ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης εισηγείται στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης τη λήψη απόφασης για ένταξη των ενδιαφερομένων φορέων σε πρόγραμμα υποστήριξης και αναβάθμισης διοικητικής ικανότητας. Η εισήγηση περιλαμβάνει για κάθε φορέα τους τομείς στους οποίους θα αναληφθούν δράσεις παροχής εμπειρογνωμοσύνης και υποστήριξης, προτεινόμενο σχέδιο δράσεων, τις δαπάνες που ενδέχεται να απαιτηθούν για την υλοποίηση των δράσεων καθώς και τρόπος κάλυψης αυτών. Εν συνεχεία, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην οποία αναφέρονται οι φορείς που εντάσσονται σε πρόγραμμα υποστήριξης και αναβάθμισης διοικητικής ικανότητας.