Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 13 – Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας

Αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, συνιστούν:
α. Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών με ομόλογους φορείς παροχής τεχνικής υποστήριξης.
β. Η μέριμνα για την εκπροσώπηση της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, Συμβούλια, Συνέδρια, Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας, Συμπόσια, Διεθνείς Εκθέσεις, Σεμινάρια ή Συναντήσεις για τομείς και δράσεις που εμπίπτουν στους στόχους και σκοπούς λειτουργίας της.
γ. Η ευθύνη διαχείρισης του δικτυακού τόπου της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης από πλευράς περιεχομένου, η έγκαιρη καταχώρηση του περιεχομένου της, καθώς και η καταχώρηση ανακοινώσεων.
δ. Η ενημέρωση της ελληνικής κοινής γνώμης, των φορέων του δημοσίου τομέα, αλλά και των διεθνών οργανισμών για τις εν γένει δραστηριότητες και στόχους της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και η προβολή αυτών.
ε. Η διοργάνωση ενεργειών διάχυσης δράσεων διοικητικής μεταρρύθμισης, με στόχο την εμπέδωση συναντίληψης στη διοικητική πρακτική κατά την εφαρμογή νέων διαδικασιών παραγωγής δημόσιας πολιτικής.
στ. Η διασύνδεση της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης με τους υπόλοιπους φορείς της δημόσιας διοίκησης στα πλαίσια της διαμόρφωσης και εφαρμογής προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης.