Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 06 – Ειδικές εγκρίσεις διετούς διάρκειας

1. Φορείς που έχουν συμπεριληφθεί στο συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος, επιτρέπεται, με το αίτημα της παρ.1 του άρθρου 4, να ζητήσουν την έγκριση των θέσεων τακτικού προσωπικού που περιλαμβάνονται στα δύο (2) πρώτα έτη του πολυετούς σχεδίου, εφόσον η διαδικασία πρόσληψης διενεργείται βάσει προτεραιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2190/1994. Στην περίπτωση αυτή το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τη συνάφεια των κλάδων /ειδικοτήτων του αιτούμενου προσωπικού, αλλά και την ανάγκη ταχύτερης ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης και αποφυγής γραφειοκρατικού βάρους, δύναται να εισηγηθεί στην επιτροπή του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 που εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 4, την έγκριση θέσεων που περιλαμβάνονται και στο δεύτερο κατά σειρά έτος του συγκεντρωτικού τετραετούς σχεδίου.
2. Θέσεις προς κάλυψη που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, συμπεριλαμβάνονται τόσο στον επικαιροποιημένο πολυετή, όσο και στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του επόμενου έτους. Φορείς των οποίων τα αιτήματα έχουν εγκριθεί για τα δύο (2) πρώτα έτη του πολυετούς προγραμματισμού, δεν υποβάλλουν νέο αίτημα για τις εγκριθείσες θέσεις του επόμενου έτους.
3. Ειδικά για την κάλυψη των θέσεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η δυνατότητα της παρ. 2 του άρθρου 5 εξετάζεται υποχρεωτικά από το Α.Σ.Ε.Π.. Οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων ισχύουν για δύο (2) συνολικά έτη μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θέσεις που εγκρίνονται για το επόμενο, μετά το έτος της έγκρισης, έτος σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, καλύπτονται από τους επόμενους κατά σειρά επιτυχόντες του πίνακα αυτού, εφόσον αφορούν τον ίδιο φορέα, και την ίδια κατηγορία και κλάδο/ ειδικότητα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, επιτρέπεται η εξειδίκευση της εφαρμογής του παρόντος άρθρου σε συγκεκριμένες κατηγορίες και κλάδους/ειδικότητες προσωπικού, η πρόβλεψη ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.