Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 08 – Θέματα προσωπικού Α.Σ.Ε.Π.

1. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
«8. Για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π., επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσεων μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, όπως ορίζεται στην περίπτ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143 ) κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η διάρκεια των αποσπάσεων ανέρχεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία φορά. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
9. Οι διατάξεις των άρθρων 84 έως 86 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) εφαρμόζονται για την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Α.Σ.Ε.Π.. Για τα αρμόδια συμβούλια επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Α.Σ.Ε.Π. εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
α. Το συμβούλιο της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 για την επιλογή προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της αρχής συνιστάται με απόφαση του προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. και αποτελείται από:
αα) τους τρεις (3) αντιπρόεδρους του Α.Σ.Ε.Π.

ββ) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του,
γγ) ένα (1) μέλος άλλης, συνταγματικά κατοχυρωμένης, Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, που ορίζεται με απόφαση του επικεφαλής της οικείας αρχής.
Πρόεδρος του συμβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος κατά σειρά αντιπρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π..
ββ). Το συμβούλιο της παρ. 2 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα α) για την επιλογή προϊσταμένων διεύθυνσης και β) για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 για την επιλογή των προϊσταμένων τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας συνιστάται με απόφαση του επικεφαλής της αρχής και αποτελείται από:
αα) δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του,

ββ) ένα (1) μέλος άλλης, συνταγματικά κατοχυρωμένης, Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, που ορίζεται με απόφαση του επικεφαλής της οικείας αρχής,
γγ) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του,
δδ) από έναν Γενικό Διευθυντή του Α.Σ.Ε.Π..

Πρόεδρος του συμβουλίου ορίζεται μέλος του Α.Σ.Ε.Π..»

  • 13 Δεκεμβρίου 2018, 16:19 | Γιάννης Π.

    Στο τέλος του άρθρου η φράση «Πρόεδρος του συμβουλίου ορίζεται μέλος του Α.Σ.Ε.Π.» που αφορά το συμβούλιο της παρ. 2 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα μπορεί να τροποποιηθεί και να γραφτεί ως εξής «Πρόεδρος του συμβουλίου ορίζεται το ανώτερο κατά διαβάθμιση μέλος του Α.Σ.Ε.Π. ή το αρχαιότερο κατά σειρά μεταξύ μελών της ίδιας βαθμίδας».