Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 16 – Τομέας Β’ «Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

1. Ο Τομέας Β’ «Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης», αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, στόχο της οποίας συνιστά η εκπόνηση και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, τεχνικής βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των φορέων της δημόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του επιτελικού σχεδιασμού των Γενικών Διευθύνσεων Δημοσίων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα. Ο Τομέας διαρθρώνεται σε Μονάδες Εμπειρογνωμόνων επιπέδου Τμήματος, ως εξής:

α. Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Α’: Ενδυνάμωσης Στρατηγικής Ικανότητας και Στοχοθεσίας.
β. Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Β’: Διοικητικής Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
γ. Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Γ’: Απλοποίησης Διαδικασιών και Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας.
2. Αρμοδιότητες της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Α’: Ενδυνάμωσης Στρατηγικής Ικανότητας και Στοχοθεσίας συνιστούν:
α. Η υποστήριξη των φορέων της δημόσιας διοίκησης για την ανάπτυξη του στρατηγικού τους σχεδιασμού και την υλοποίησή του.
β. Η υποστήριξη των φορέων της δημόσιας διοίκησης αναφορικά με την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών συλλογής, παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων
γ. Η υποστήριξη των φορέων της δημόσιας διοίκησης στην εφαρμογή προτύπων ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό και τις κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
δ. Η υποστήριξη των φορέων της δημόσιας διοίκησης στη διαμόρφωση και εφαρμογή ενός λειτουργικού συστήματος διοίκησης μέσω στόχων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, τις προδιαγραφές των διαθέσιμων πληροφοριακών υποδομών και εργαλείων, τις γενικές κατευθύνσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες εκάστου φορέα.
ε. Η συνδρομή των φορέων της δημόσιας διοίκησης στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής διάχυσης των εκπονούμενων από αυτούς πρωτοβουλιών και δράσεων.
στ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο αναζήτησης και αξιοποίησης των διαθέσιμων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων.
ζ. Η ενημέρωση και συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις Δημοσίων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφορικά με την υλοποίηση των εκπονούμενων προγραμμάτων και δράσεων
3. Αρμοδιότητες της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Β’: Διοικητικής Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελούν:
α. Η παροχή τεχνικών συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα αναδιοργάνωσης δομών και εσωτερικών οργανωσιακών αλλαγών με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία, τις προτεραιότητες του φορέα και τις κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
β. Η παροχή τεχνικών συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
γ. Η υποστήριξη των φορέων στην οργάνωση και λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της δημόσιας διοίκησης.
δ. Η υποστήριξη των φορέων για την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της διαφάνειας και λογοδοσίας τους.
ε. Η ενημέρωση και συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις Δημοσίων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφορικά με την υλοποίηση των εκπονούμενων προγραμμάτων και δράσεων
4. Αρμοδιότητες της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Γ’: Απλοποίησης Διαδικασιών και Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας συνιστούν:
α. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης στους φορείς της δημόσιας διοίκησης για τη χαρτογράφηση των διοικητικών διαδικασιών τους, σύμφωνα με τις αρχές και κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
β. Η υποστήριξη των φορέων της δημόσιας διοίκησης για τη βελτίωση ή τον ανασχεδιασμό διαδικασιών τους, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές και κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
γ. Η επεξεργασία προτάσεων και εισηγήσεων στους φορείς της δημόσιας διοίκησης για την απομείωση του γραφειοκρατικού βάρους των διοικητικών διαδικασιών που επιτελούν προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων..
δ. Η ενημέρωση και συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις Δημοσίων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφορικά με την υλοποίηση των εκπονούμενων προγραμμάτων και δράσεων.