Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 26 – Ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας για υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης οργανώνεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΔΕ. Με την απόφαση αυτή, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ, ορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης, οι κλάδοι/ειδικότητες στις οποίες ανήκουν οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Για τους κατόχους του παραπάνω πιστοποιητικού ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος.»
2. Η υποπερίπτωση ηη) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) αντικαθίσταται ως εξής:
«ηη) Η κατοχή του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας της παρ. 4 του άρθρου 82 μοριοδοτείται με 30 μόρια».
3. Η υποπερίπτωση ηη) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 αναριθμείται σε υποπερίπτωση θθ).