Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 20 – Παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας

Για την υλοποίηση και τα αποτελέσματα κάθε προγράμματος, οι Μονάδες Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης συντάσσουν ενδιάμεση και απολογιστική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στη Συντονιστική Επιτροπή του προηγούμενου άρθρου για τη διατύπωση των απόψεών της και κοινοποιείται στο δικαιούχο φορέα.