Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 41 – Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3469/2006

Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» εκδίδεται κάθε εργάσιμη ημέρα. Μετά από απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» μπορεί να εκδίδεται και σε ημέρα αργίας. Η «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» εκδίδεται σε αυτοτελή φύλλα, τα οποία φέρουν την ημερομηνία, δικό τους αύξοντα αριθμό και συνεχή για όλα τα εντός του ίδιου έτους εκδιδόμενα φύλλα αρίθμηση των σελίδων. Ειδικά το Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. αριθμείται μόνο ως προς τον αριθμό φύλλων, ενώ οι σελίδες αριθμούνται ανά φύλλο».