Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 34 – Αποστολή Εθνικού Τυπογραφείου

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει ως αποστολή:

α) την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία της
«Εφημερίδας της Κυβερνήσεως», σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στα κείμενα που δημοσιεύονται σε αυτήν,
β) τον σχεδιασμό, έντυπη και ψηφιακή έκδοση, διαχείριση, διάθεση και διανομή εκδόσεων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄101), γ) τον σχεδιασμό, την εκτύπωση, διαχείριση, διάθεση και διανομή εκδόσεων διδακτικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα,
δ) την εκτύπωση μελετών επιστημόνων, επιστημονικών ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων ή άλλων φορέων, που ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως το κοινό και αναφέρονται σε θέματα πολιτικών, κοινωνικών και διοικητικών θεσμών,
ε) τον σχεδιασμό, την εκτύπωση, διαχείριση, διάθεση και διανομή εκδόσεων που εξυπηρετούν κοινωφελή σκοπό, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2,
στ) την συνεργασία με το «Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επίσημων Εφημερίδων των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», με την «Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή με άλλους φορείς που έχουν δραστηριότητες συναφείς με αυτές του Εθνικού Τυπογραφείου ή που μπορούν να του παρέχουν σχετική τεχνογνωσία, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), και
ζ) κάθε άλλη εργασία ή δραστηριότητα που είναι συναφής με την αποστολή του και του έχει ανατεθεί με ειδική διάταξη νόμου.
2. Η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3469/2006 καταργείται και η παρ. 6 αναριθμείται σε παρ. 5.