Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 38 – Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3469/2006

1. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στο Τεύχος Δ’ δημοσιεύονται:

α) οι πράξεις για την κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας, καθώς και οι πράξεις για την ολική ή μερική ανάκληση των πράξεων αυτών,
β) οι πράξεις παραχώρησης δημόσιων κτημάτων, καθορισμού χρήσης γης παραχωρούμενου δημόσιου αγροκτήματος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου αγροκτήματος,
γ) οι πράξεις για τον καθορισμό του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και οι πράξεις καθορισμού όχθης λιμνών και ποταμών, καθορισμού οριογραμμών ρέματος και χειμάρρων, των βιομηχανικών ζωνών, των εθνικών δρυμών, των δασών και των δασικών εκτάσεων,
δ) οι πράξεις που αφορούν καταφύγια άγριας ζωής και εκτροφεία θηραμάτων,
ε) οι πράξεις που αφορούν τη διαχείριση λυμάτων,

στ) οι πράξεις για την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, την τροποποίηση ή την ανάκληση τους, την άρση και την επανεπιβολή τους και την παρακατάθεση της αποζημίωσης που ορίσθηκε,
ζ) οι πράξεις κίνησης διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης, τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων, έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων, τροποποίησης ορίων οικισμού, μεταφοράς οικισμού, απόρριψης πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχε- δίου, αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών,
η) οι πράξεις τροποποίησης εγκεκριμένων όρων δόμησης, οικοδόμησης τυφλών οικοπέδων, αναγνώρισης οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923,
θ) οι πράξεις χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων, μεταφοράς συντελεστή δόμησης από διατηρητέο κτίριο,
ι) οι πράξεις χωροθέτησης,

ια) κάθε άλλη πράξη συναφής με αυτές των προηγούμενων περιπτώσεων».

2. Η παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Στο Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. δημοσιεύονται σε περίληψη:

α) οι πράξεις και τα στοιχεία ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών που λειτουργούν με μορφή ιδιωτικού δικαίου, η δημοσίευση των οποίων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
β) οι ισολογισμοί φορέων που η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
γ) οι ισολογισμοί φιλανθρωπικών σωματείων, αλληλασφαλιστικών ταμείων και συνεταιρισμών, των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
δ) οι δικαστικές προσκλήσεις και τα λοιπά έγγραφα σχετικά με απώλειες τίτλων που η δημοσίευσή τους προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
ε) οι μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των τραπεζικών εταιρειών,

στ) τα, κατά το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στοιχεία,
ζ) οι αποφάσεις της Εποπτικής Αρχής, σύμφωνα με το ν. 4364/2016 (Α΄ 13),

η) οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας των φορέων του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314)».
3. Η παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 επαναφέρεται σε ισχύ και αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. δημοσιεύονται σε περίληψη οι διακηρύξεις δημοσίων συμβάσεων, των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία».
4. Οι παρ. 5, 8, και 12 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 καταργούνται και οι παρ. 6, 7, 9, 10, 11, 13 και 14 αναριθμούνται σε παρ. 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11, αντιστοίχως.