Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 42 – Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3469/2006

Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Έννομες συνέπειες επέρχονται από την καταχώριση των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατή η καταχώριση στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, για λόγους τεχνικούς ή ανωτέρας βίας, οι έννομες συνέπειες επέρχονται από τη δημοσίευση των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε έντυπη μορφή».