Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 19 – Συντονιστική Επιτροπή Προγραμμάτων Υποστήριξης και Αναβάθμισης Διοικητικής Ικανότητας

1. Για την παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής, την αξιολόγηση, την επικαιροποίηση και την εισήγηση σχετικών μέτρων και δράσεων κάθε προγράμματος, συνιστάται Συντονιστική Επιτροπή, πρόεδρος και μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης, τα ακόλουθα:
α. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Α’ του Τομέα Β’
Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως πρόεδρος

β. Οι Προϊστάμενοι των Μονάδων Εμπειρογνωμόνων Β’ και Γ΄ του Τομέα Β’
Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως μέλη

β. Δύο (2) εκπρόσωποι που υποδεικνύονται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του δικαιούχου του προγράμματος του παρόντος Κεφαλαίου, ως μέλη.
2. Γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής κάθε προγράμματος ορίζεται με την απόφαση της παρ.1 υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.