Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 36 – Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 3469/2006

1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το Εθνικό Τυπογραφείο τηρεί το αρχείο της προηγούμενης παραγράφου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η έντυπη μορφή του αρχείου τηρείται για ένα (1) ημερολογιακό έτος και η ηλεκτρονική μορφή του για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακά έτη».

2. Στο άρθρο 3 του ν. 3469/2006 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα λεπτομερειακά θέματα συναφή με τις τεχνικές και τις μεθόδους τήρησης των αρχείων, καθώς και να επιμηκύνονται οι χρόνοι τήρησης του παρόντος άρθρου.»