Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 02 – Ένταξη στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α’ 224)

1. Από 1.1.2020, για την έγκριση οιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του ν. 4440/2016.
2. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που είναι αντικειμενικά αδύνατο να πληρωθούν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, είναι δυνατή η έγκριση του αιτήματος από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α’ 280), μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 • 16 Δεκεμβρίου 2018, 01:10 | Δεσποινα

  Αναβάθμιση όλων των οργανογραμμάτων σε ολους τους φορείς.Δ.Ε προσωπικό ασφαλείας ΟΧΙ Υ.Ε . Ο κλάδος αναβαθμίστηκε και απαιτούμε την αναγνώριση απο ολους τους φορείς και κυρίως απο τον ΑΣΕΠ.

 • 16 Δεκεμβρίου 2018, 01:39 | Καλλιόπη

  αντικατάσταση των θέσεων ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων με τις θέσεις ΔΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων.Να μην υποβαθμίζεται το δίπλωμα ΙΕΚ Στέλεχος Ασφαλείας.

 • 16 Δεκεμβρίου 2018, 00:34 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Αναβάθμιση των οργανογραμμάτων σε ολους φορείς. Κατάργηση Υ.Ε ΦΥΛΑΚΩΝ με αντικατάσταση σε Δ.Ε ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Ο κλάδος εχει εξειδικευτεί με 2ετους φοίτηση σε ΙΕΚ.

 • 16 Δεκεμβρίου 2018, 00:31 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ , Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ

  Το Σωματείο μας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία για την ύπαρξη θέσεων Y.E. Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων στους οργανισμούς (οργανογράμματα) φορέων του δημοσίου Υπουργεία, Δήμοι, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές.Τώρα με τη δημιουργία ψηφιακών οργανογραμμάτων,οφείλετε ως Δημόσια Διοίκηση να τροποποιήσετε τα απηρχαιωμένα οργανογράμματα των φορέων του δημοσίου και να αντικαταστήσετε τις θέσεις ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων με τις θέσεις ΔΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων.

  Η ύπαρξη θέσεων ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων με τυπικά προσόντα που έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία(Π.Δ. 50/2001), υποβαθμίζουν τον κλάδο μας και το προσοντολόγιο που υπαγορεύει ουσιαστικά θέτει τους πιστοποιημένους αποφοίτους ΙΕΚ της ειδικότητάς μας εκτός διεκδίκησης συμμετοχής όταν οι εν λόγω θέσεις προκηρύσσονται μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ.

  Γίνεται αντιληπτό ότι ένα απόφοιτος ΥΕ με απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού είναι ακατάρτιστος στο επάγγελμα του φύλακα-νυχτοφύλακα και άρα ακατάλληλος να εργαστεί με την εν λόγω ειδικότητα αφού δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις.Το επάγγελμα του Φύλακα-Νυχτοφύλακα έχει πλέον έχει εξειδικευτεί και ικανοί για να εργαστούν σε αυτό είναι μόνο οι διπλωματούχοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) ΙΕΚ της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών.

  Ως σωματείο απαιτούμε οι θέσεις φυλάκων-νυχτοφυλάκων να είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(Δ.Ε.)με απαιτούμενα προσόντα τον τίτλο σπουδών (όπως αναφέρεται στο ΠΔ. 50/2001 άρθρο 17) δηλαδή:
  ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδοµών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

  Οι διπλωματούχοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) ΙΕΚ της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών είναι ειδικά καταρτισμένοι έχοντας γενικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες από τα παρακάτω μαθήματα:

  1. Θέματα ασφαλείας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο
  2. Εργασιακές σχέσεις, επαγγελματική δεοντολογία και προσωπική ποιότητα.
  3. Εισαγωγή στο Δίκαιο
  4. Κοινωνική και Δικαστική Ψυχολογία
  5. Εγκληματολογία
  6. Τεχνική επικοινωνίας, Επιχειρηματικότητα.
  7. Δημόσιες σχέσεις (είδη επικοινωνίας, γενικά θέματα διοίκησης κλπ.).

  και επίσης ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες από τα παρακάτω μαθήματα:

  1. Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
  2. Στοιχεία συνταγματικού δικαίου.
  3. Στοιχεία εργατικού δικαίου.
  4. Στοιχεία δικαίου προστασίας περιβάλλοντος.
  5. Εταιρείες (γενικά, μορφές, διαδικασία σύστασης κλπ.).
  6. Στοιχεία ποινικού δικαίου.
  7. Στοιχεία ποινικής δικονομίας.
  8. Βασικές αρχές αυτοάμυνας.
  9. Βασικές αρχές αυτοπροστασίας.
  10. Εξουδετέρωση βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών.
  11. Ασφάλεια προσώπων, εγκαταστάσεων, χρηματαποστολών.
  12. Σκοποβολή.
  13. Βασικά θέματα τουρισμού.
  14. Πρώτες βοήθειες.
  Επίσης ο διπλωματούχος της ειδικότητας “Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας” ή «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» είναι εκείνος που θα καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες σε θέματα πρόληψης και καταστολής παραβατικών συμπεριφορών που θα συμβάλουν στην ασφάλεια και στην προστασία της ζωής και της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου αλλά και των πολιτών τόσο από τους εγχώριους όσο και από τους εισαγόμενους εγκληματίες. Το “Στέλεχος Ασφαλείας” με τη σωστή κατάρτιση μπορεί να αντεπεξέλθει στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει η υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ή ο πελάτης που του εμπιστεύεται την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του.

  Επιπροσθέτως ο διπλωματούχος της ειδικότητας “Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας” «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» είναι ειδικευμένος στην παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ατόμων και στη διατήρηση της κοινωνικής γαλήνης, όταν αυτή κινδυνεύει να διαταραχθεί. Ειδικότερα:
  1. Συμμετέχει στην πρόληψη και τον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων και προστατεύει τη ζωή και την περιουσία των πολιτών,
  2. Επιτηρεί , περιπολεί και εξακριβώνει
  3. Επεμβαίνει κοντά στην κοινότητα σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λ.π.
  4. Επεμβαίνει στην κοινότητα με στόχο τα προληπτικά μέτρα και ενημέρωση

  Γνώσεις που φυσικά δεν διαθέτει κάποιος απόφοιτος Γυμνασίου ή Δημοτικού και κατατάσσεται στην κατηγορία ΥΕ αφού δεν διδάσκεται τα παραπάνω μαθήματα στο ούτε στο Γυμνάσιο, ούτε φυσικά στο Δημοτικό σχολείο.

 • 13 Δεκεμβρίου 2018, 09:30 | Δημόσιος Υπάλληλος

  Το ψηφιακό οργανόγραμμα υποτίθεται ότι θα έχει όλες τις θέσεις και όχι μόνο τις κενές.

 • 12 Δεκεμβρίου 2018, 21:33 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Να ληφθεί μέριμνα για την διεκδίκηση των κενών θέσεων των φορέων τόσο από μονίμους όσο και από ΙΔΑΧ υπαλλήλους νομοθετικά, μέσω της κινητικότητας, διότι, παρατηρείται τεράστια μείωση των κενών θέσεων ΙΔΑΧ για υποβολή αιτήσεων.