Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 32

1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 4440/2016 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Τα εν λόγω αιτήματα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο/ειδικότητα»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η πράξη απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου για αποδεδειγμένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος ή προσώπου με α’ βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, μετά από γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Σε περίπτωση που οι λόγοι υγείας αφορούν γονέα, απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση ή μετάταξη και των λόγων υγείας».
3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4440/2016, μετά τις λέξεις «δημόσιος υπάλληλος» προστίθεται η φράση «με οποιαδήποτε σχέση εργασίας».
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά».
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στις Ανεξάρτητες Αρχές το τριμελές όργανο αποτελείται από τον Πρόεδρο ή Επικεφαλής της Αρχής, ένα μέλος ή βοηθό του Επικεφαλής της Αρχής και τον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού. Στο τριμελές όργανο συμμετέχει ως παρατηρητής εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζομένων».

 • Επειδή οι Αρχές είναι εν γένει συλλογικά όργανα, προτείνεται η επαναδιατύπωση της διάταξης της παρ. 2 ως εξής:

  «Στις Ανεξάρτητες Αρχές το τριμελές όργανο αποτελείται από τον Πρόεδρο ή Επικεφαλής της Αρχής ή Αντιπρόεδρο ή άλλο Μέλος της οικείας Αρχής, ένα μέλος ή βοηθό του Επικεφαλής της Αρχής και τον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού. Στο τριμελές όργανο συμμετέχει ως παρατηρητής εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζομένων.»

  Επιπλέον προτείνεται στο παρόν άρθρο να εισαχθεί και η τροποποίηση του Ν.3051/2002, ώστε να λυθεί το πρόβλημα της μη ύπαρξης αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα πειθαρχικά συμβούλια των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών. Το πρόβλημα λύθηκε με τον Ν.4325/2015 για όλο το υπόλοιπο Δημόσιο εκτός από τις συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές. Τώρα είναι ευκαιρία να λυθεί και το ζήτημα αυτό, αφού το παρόν νομοσχέδιο συνυπογράφεται και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας κα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

  Συγκεκριμένα, προτείνουμε τη σύσταση ενός Α’θμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ανά Αρχή, με Απόφαση του Προέδρου της, και τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων σε αυτό. Προτείνουμε στη σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου να μετέχουν με διετή θητεία:
  α) ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της οικείας Αρχής, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρος,
  β) ένας (1) πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
  γ) ένα (1) Μέλος της Ολομέλειας άλλης Ανεξάρτητης Αρχής, με τον αναπληρωτή του, τα οποία καθορίζονται με κλήρωση και
  δ) δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μέλη του πενταμελούς υπηρεσιακού συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος υπάλληλος.

  Επιπλέον, προτείνουμε τη σύσταση ενός Β’θμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου κοινό για όλες τις Αρχές, με Απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ, και τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων σε αυτό. Προτείνουμε στη σύνθεση του Β’θμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου να μετέχουν με διετή θητεία:
  α) ένας (1) Σύμβουλος της Επικρατείας, ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου,
  β) δύο (2) Μέλη της Ολομέλειας της Αρχής στην οποία υπηρετεί ο πειθαρχικά διωκόμενος υπάλληλος, με τους αναπληρωτές τους, τα οποία καθορίζονται με κλήρωση,
  γ) τέσσερις (4) διοικητικοί προϊστάμενοι άλλων Αρχών με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι καθορίζονται με κλήρωση και
  δ) δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων στην Αρχή στην οποία υπηρετεί ο πειθαρχικά διωκόμενος υπάλληλος με τους αναπληρωτές τους.

 • 16 Δεκεμβρίου 2018, 23:39 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

  κ. Υπουργέ τυγχάνω διοριστέα από αναπλήρωση στην προκήρυξη 1/414Μ/2006 (ΦΕΚ 235/16-6-2006 τ.προκ.ΑΣΕΠ) του πρώην Δήμου Άνω Λιοσίων και ήδη Δήμου Φυλής του Νομού Αττικής με την υπ αριθμό 1029/2018 απόφαση του 3ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ.
  Ο πίνακας διοριστέων της εν λόγω προκήρυξης δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 257/Τεύχος Γ/31-03-2010)
  Λαμβάνοντας υπόψη:
  1.Το άρθρο 76, παρ .2 του Ν.3584/2007: «Υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του δεν επιτρέπεται να καταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του.»

  2.Το Ν.4440/2016, άρθρο 17 «Σύντμηση οκταετίας για τη μετάταξη διοριστέων του ΑΣΕΠ μετά την 1.1.2009»: «Για τους περιλαμβανομένους σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή των φορέων του άρθρου 14 του Ν 2190/1994 που εκδόθηκαν μετά την 1.1.2009, ανεξαρτήτως τυχόν μεταβολής του φορέα διορισμού, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Υπαλληλικού Κώδικα και στο άρθρο 22 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν 3584/2007(Α 143), έως την κατάρτιση της υπαλληλικής σχέσης, συνυπολογίζεται στο οριζόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 70 του Υπαλληλικού Κώδικα και στην παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (διάστημα της οκταετίας). Τα ως άνω ισχύουν ανάλογα και για τους περιλαμβανομένους σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή των φορέων του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 που εκδόθηκαν μετά την 1.1.2009, σε φορείς για τους οποίους προβλέπονται αντίστοιχες ρυθμίσεις.»

  3.Το Ν. 4483/2017 άρθρο 81 παρ.2 «Υπάλληλοι, οι οποίοι διορίστηκαν ή πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, βάσει πινάκων διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. από 1.1.2009 έως 31.12.2015 ή διατέθηκαν προς διορισμό με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. σε αντικατάσταση -αναπλήρωση των διορισθέντων υποψηφίων που περιλαμβάνονταν στους ως άνω πίνακες, επιτρέπεται να αποσπώνται ή να μετατάσσονται σε Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών και πριν από τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας,κατ’ εξαίρεση του άρθρου 45 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143)και του άρθρου 40 του ν. 3528/2007 (Α΄26). Η διετής δοκιμαστική υπηρεσία ή τυχόν υπόλοιπο αυτής διανύεται στην υπηρεσία υποδοχής.

  Παρακαλώ πολύ για την βοήθεια σας στο εξής πρόβλημα μου :

  Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού κατείχα τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας, και με το Ν.4440/2016, άρθρο 17 «Σύντμηση οκταετίας για τη μετάταξη διοριστέων του ΑΣΕΠ μετά την 1.1.2009» που ανέφερα παραπάνω μου δίδεται η δυνατότητα να μεταταχθώ σε θέση ανώτερης κατηγορίας, επίσης με το Ν.4483/2017 άρθρο 81 παρ.2 μου δίνεται η δυνατότητα να αιτηθώ τη μετάταξη ή απόσπαση, ακόμη και ̟ πριν από τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίαςσε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και νομικά ̟πρόσωπα αυτών.

  Από τα ανωτέρω διαφαίνεται ότι σκοπός του νομοθετηθεί ήτο η προσπάθεια του να διόρθωση στρεβλώσεις του παρελθόντος στο συγκεκριμένο θέμα.

  Η περίπτωση μου έχει ως εξής: από το 2003 έως σήμερα τυγχάνω αναπληρώτρια εκπαιδευτικός στον κλάδο ΠΕ 87.02 Νοσηλευτικής (τέως ΠΕ 18.10 Νοσηλευτικής –Μαιευτικής) εκτός της περιόδου 2014-2015 (λόγω της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών των τεχνικών ειδικοτήτων) με πάνω από 100 μήνες προϋπηρεσία, με μεταπτυχιακό στο ΕΑΠ με τίτλο « Σπουδές στην Εκπαίδευση», Ακαδημαϊκή υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) στο τμήμα Μαιευτικής και διάφορα επιπρόσθετα προσόντα, θα ήθελα στα πλαίσια της χρήστης διοίκησης να συμπληρωθεί λόγω της προϋπηρεσίας μου και της εμπειρίας μου στην δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (πάνω από δέκα πέντε έτη) η διάταξη του Ν.4483/2017 άρθρο 81 με παρ.3 η οποία να δίνει τη δυνατότητα σε υπαλλήλους οι οποίοι εμπίπτουν στην ανωτέρω παράγραφο να τους δίνετε εφόσον έχουν προϋπηρεσία 100 μηνών και άνω στην εκπαίδευση σαν αναπληρωτές να μετατάσσονται στον αντίστοιχο κλάδο της κατηγορίας που υφίσταται η αντίστοιχη προϋπηρεσία κατά παρέκκλιση της μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία (κατά την δοκιμαστική υπηρεσία) σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του Ν 4440/2016.
  H ανωτέρω διάταξη θα βοηθήσει μια εκπαιδευτικό να συνεχίσει να ασκεί τα εκπαιδευτικά της καθήκοντα με ζήλο και προθυμία όπως έκανε τα τελευταία 15 έτη και το δημόσιο δεν θα έχει πρόβλημα, αφού όπως δέχεται εκπαιδευτικούς να αποχωρίσουν από την εκπαίδευση και να πάνε σε αλλά καθήκοντα πχ διοικη-τικοί υπάλληλοι, το ίδιο μπορεί να εφαρμόσει και στην περίπτωση μου να με μετάταξη στην εκπαίδευση αφού τα καθήκοντα μου τα τελευταία 15 έτη είναι σε αυτό το αντικείμενο και αφού οι ανωτέρω διατάξεις βοηθούν (λόγω της καθυστέρησης των διορισμών από την αναστολή των προσλήψεων) στην συμπλήρωση της εν λόγω παραγράφου.
  Ευχαριστώ πολύ.

 • 16 Δεκεμβρίου 2018, 20:07 | ARGYROULA GIANNOUKOU

  Η αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (πράξη απόσπασης- μετάταξης για λόγους υγείας) και για να τηρείται η αρχή της αξιοκρατίας και της ίσης μεταχείρισης θα πρέπει με σαφήνεια να περιλάβει και όσους κατέχουν ή είναι συγγενείς Α΄βαθμού, γνωματεύσεις από Α΄Υγειονομική Επιτροπή, με ημερομηνία πριν την δημιουργία των Κ.Ε.Π.Α., με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,με χρόνια πάθηση, προστατευόμενους του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7. Αυτή η κατηγορία συμπολιτών έχει λησμονηθεί, έχουν κυριολεκτικά καταργήσει, μετά την ίδρυση των Κ.Ε.Π.Α., τα δικαιώματα που προέκυπταν από τις διατάξεις του ν. 2643/1998. Και αυτό προεκτείνεται και στις προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων ατόμων ειδικών κατηγοριών, και στο δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης με τα Μ.Μ.Μ., παραπέμποντας για γνωμοδότηση εκ νέου τα άτομα αυτά, με οικονομικό και ψυχολογικό κόστος για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, λες και αυτοί που τους είχαν εξετάσει και είχαν γνωματεύσει την αναπηρία τους δεν ήταν γιατροί… Αρκεί η κοινωνική και οικονομική απομόνωση, εξαιτίας των πόνων που υφίστανται και λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν τα οποία φυσικά και δεν θεραπεύονται αφού είναι χρόνια. Τουναντίον, χειροτερεύουν.
  Τέλος, η μετάταξη-απόσπαση για λόγους υγείας θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφώς και τους εκπαιδευτικούς.

 • 16 Δεκεμβρίου 2018, 00:47 | Γιαννης Μ.

  Και πολύ αργήσατε να το συντάξετε το άρθρο αυτό. Έπρεπε να είχε ήδη ενσωματωθεί σε προγενέστερα νομοσχέδια και να είχε τεθεί ήδη σε ισχύ.

 • 15 Δεκεμβρίου 2018, 17:24 | Κυριακή

  Κυρία Υπουργέ, συγχαρητήρια για το έργο σας .Σας παρακαλούμε πολύ ,μιας και τροποποιήται κάποια άρθρα του ν.4440/16 της κινητικότητας να μειώσετε το χρόνο της συνυπηρετης για δημοσίους Υπαλλήλους με δέσμευση δεκαετίας όχι στο ήμισυ αλλά στο 1/3 τουλάχιστον διοτι οι οικογένειες μας διαλύονται και οικονομικά εξαντλούνται!
  Και να έχει αναδρομική ισχύ .
  Σας ευχαριστούμε πολύ εμείς και οι οικογένειες μας!

 • 14 Δεκεμβρίου 2018, 18:10 | DHMHTRHS

  Απο εμπειρία προηγούμενης αποτυχημένης προσπάθειας μετάταξης για λόγους υγείας διαπιστώθηκαν τα εξής:
  1. οταν ζητηθεί απο το φορέα προέλευσης το χαρτί των υπηρεσιακών μεταβολών του υπαλλήλου τότε πολλές φορές ο φορέας προέλευσης για να μπλοκάρει τη μετάταξη του υπαλλήλου επικαλείται ότι είναι ο μοναδικός υπάλληλος στην ειδικότητα του ή αυξάνει με δόλο τις κενές θέσεις στην ειδικότητα ώστε να μην πληρείται η προϋπόθεση του 50% στην ειδικότητα. Για να ντιμετωπιστεί αυτό απαιτείται μια ρητή διατύπωση στην παραπάνω διάταξη που να λέει: ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ/ΜΕΤΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ.4 ΠΑΡ.4 ΤΟΥ Ν.4440/2016
  2.Όταν ο φορέας υποδοχής μάθει πως κάποιος θέλει να μεταταγεί στο φορέα για λόγους υγείας πολλές φορές επειδή δεν θέλει ένα υπάλληλο με προβλήματα υγείας ή οικογενειακά που πιθανως να παίρνει άδειες, επικαλείται ότι δεν έχει κενή θέση στην ειδικότητα ή δεν έχει ψηφιακό οργανόγραμμα ή όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση η κενή θέση είναι ΠΕ Μηχανικών ενώ εσύ είσαι Αρχιτέκτων μηχανικός οπότε απαιτείται συγκεκριμένη περιγραφή της θέσης ως αρχιτέτονας και σε κολάει στο γραφειοκρατικό. Για να αντιμετωπιστεί το παραπάνω φαινόμενο απαιτείται μια προσθήκη στην παραπάνω διάταξη που να λέει: «ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ -ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΗ Η ΟΧΙ ΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ-ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ»

 • 14 Δεκεμβρίου 2018, 06:52 | Μαθηματικός

  Η εξαιρετική αυτή ρύθμιση πρέπει να επεκταθεί και σε θέματα μετατάξεων και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών διότι αυτή τη στιγμή αν οι γονείς σου είναι άρρωστοι και η αδερφή σου είναι ΑΜΕΑ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα να έρθεις κοντά τους να τους προσέχεις.

  Αυτή η κυβέρνηση που έχει μεγάλη ανθρωπιά να κάνει κάτι για τους φτωχούς ανθρώπους που ταλαιπωριούνται.

 • 13 Δεκεμβρίου 2018, 23:34 | ΙωάννηςΕΜ

  Μια πολύ μεγάλη κατηγορία υπαλλήλων, διαθέτει τίτλους σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, από αυτή που υπηρετεί (π.χ. υπάλληλος ΔΕ κατέχει τίτλο σπουδών ΤΕ ή ΠΕ). Επειδή όμως οι οργανισμοί είναι πεπαλαιωμένοι και ΔΕΝ προβλέπουν την ειδικότητα του πτυχίου, τα υπηρεσιακά συμβούλια απορρίπτουν συλλήβδην τις αιτήσεις μετατάξεως σε ανώτερη κατηγορία, με το σκεπτικό ότι η ειδικότητα του πτυχίου δεν υπάρχει στον οργανισμό (άσχετα αν το Π.Δ. 50 – προσοντολόγιο – δέχεται ΚΑΘΕ τίτλο σπουδών, ειδικά σε διοικητικές θέσεις). Ακόμα χειρότερα, τα υπηρεσιακά δεν εγκρίνουν μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία σε άλλες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν οργανισμό με την ακριβή περιγραφή της θέσεως εργασίας (τίτλος σπουδών), αποστερώντας έτσι τη μισθολογική και υπηρεσιακή ανέλιξη και εξέλιξη του υπαλλήλου. Με τον τρόπο αυτό, υπάλληλοι υψηλών μορφωτικών επιδόσεων, που είτε έχουν, είτε στη διάρκεια της υπηρεσιακής τους καριέρας αγωνίστηκαν, κοπίασαν και εξακολουθούν να κοπιάζουν, για να αποκτήσουν ένα η περισσότερα πτυχία, απαξιώνονται και μένουν σε αχρηστία, αντί να ιεραρχούνται βάσει της μορφωτικής τους εξέλιξης.Πρόκειται για μια χρόνια κακοδαιμονία του δημοσίου, που κατατάσσει αυτόματα σε πάγια στασιμότητα ανθρώπους που κοπιάζουν, για να αποκτήσουν εφόδια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη εξέλιξη, την ανάπτυξη και τη βελτίωση του δημόσιου τομέα. Ακόμα χειρότερα, κατά καιρούς διενεργούνται διαγωνισμοί για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και προσλαμβάνονται υπάλληλοι, με διαφορετική ευνοούμενη βαθμολογική εξέλιξη, με αποτέλεσμα την ανισότητα μεταξύ των υπαλλήλων που κατέχουν όμοια πτυχία. Αντιθέτως, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι ήδη πτυχιούχοι υπάλληλοι, επιφέροντας σημαντικό κέρδος στον οικονομικό προϋπολογισμό του κράτους. Τέτοιοι υπάλληλοι, ούτε καν ιεραρχούνται βάσει της συνθετότητας και της πολυπλοκότητας των δεξιοτήτων τους και εγκλωβίζονται στα καθημερινά καθήκοντα που τους είχαν από την αρχή ανατεθεί, στερούμενοι μάλιστα της βαθμολογικής εξέλιξης τους. Πρόκειται για μια ανισότητα, μια χρόνια κατάφωρη αδικία που θα πρέπει πάψει.

  Π Ρ Ο Τ Α Σ Η : η άμεση και εκ νέου ενεργοποίηση της κατάλληλης νομοθεσίας που ήδη υπάρχει (Ν.2190/1994 άρθρο 32 παρ. 11), έστω σε προσωποπαγείς θέσεις.

  Ευχαριστώ πολύ για το φιλόξενο βήμα που δίνεται προς τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους.

 • 13 Δεκεμβρίου 2018, 17:57 | Σ

  Μία προσθήκη σχετικά με το ΕΣΚ που πιστεύω ότι θα ήταν προς όφελος τόσο των υπαλλήλων όσο και των Φορέων, θα ήταν σε περίπτωση απόρριψης μετάταξης υπαλλήλου σε θέση ανώτερης κατηγορίας άλλου φορέα (εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη οργανική θέση στον φορέα υποδοχής) για λόγους μη κάλυψης του ελάχιστου απαραίτητου ποσοστού των οργανικών θέσεων, να καλείται η αρμόδια Διοικητική Υπηρεσία να υποβάλλει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προτάσεις κάλυψης των κενών θέσεων στον προβληματικό κλάδο, είτε μέσω μετατάξεων, είτε μέσω νέων προσλήψεων, ώστε αφενός να καλύπτει τα κενά που υπάρχουν, αφετέρου να μην μπορεί να εμποδίσει ικανούς και με αυξημένα προσόντα υπαλλήλους, να μετακινηθούν σε άλλο φορέα σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με βάση τα προσόντα τους, σε μελλοντικούς κύκλους Κινητικότητας.

 • 13 Δεκεμβρίου 2018, 16:50 | Θ.Μ.

  Σχετικά με τις προσθήκες στο άρθρο 32 για τις μετατάξεις για λόγους υγείας μέσω του ΕΣΚ, πιστεύω ότι θα έπρεπε να ορίζεται με σαφήνεια η δυνατότητα να μετακινηθεί κάποιος υπάλληλος σε άλλο φορέα πιο κοντά τον τόπο κατοικίας του, αν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος υγείας του ίδιου, ή της οικογένειάς του (ειδικά για κάποιο σοβαρό θέμα υγείας του παιδιού του), ανεξάρτητα εάν στον κλάδο που ανήκει καλύπτεται ή όχι το minimoum ποσοστό του 50% των οργανικών θέσεων.

 • 13 Δεκεμβρίου 2018, 10:05 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Η διάταξη αυτή δεν λαμβάνει υπόψη της ότι έχει υλοποιηθεί ένα Πληροφοριακό Σύστημα. Η πληροφορία αυτή πρέπει να εξάγεται αυτόματα.
  Το ΕΣΚ εκτελείται μέσω ενός Πληροφοριακού Συστήματος. Δεν πρέπει να εισάγονται διατάξεις που το γυρίζουν στον κόσμο του χαρτιού.