Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 03 – Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού

1. Μέχρι το πέρας του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων, στα οποία περιλαμβάνονται για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας:
α. οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων προσωπικού,

β. το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού,
γ. οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του,
δ. οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό κατά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών, μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
ε. τα προαπαιτούμενα των στοιχείων α’, β’, γ’, δ’, για τους εποπτευόμενους φορείς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές
2. Εποπτευόμενοι φορείς των Υπουργείων και Ανεξάρτητες Αρχές υποβάλλουν τα τετραετή σχέδια της προηγούμενης παραγράφου στα οικεία Υπουργεία μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, συντάσσεται χωριστό πολυετές σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης .
3. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και λαμβάνεται υπόψη για την κατάρτιση του εκάστοτε Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

  • 16 Δεκεμβρίου 2018, 22:56 | Ioannis Biazis

    Συμφωνώ με τον Κο Ηλιόπουλο που έγραψε το προηγούμενο σχόλιο.
    Κάθε χρόνο προσλαμβάνονται 100άδες συμβασιούχοι ημερήσιοι φύλακες και νυχτερινοί φύλακες στο ΥΠ.ΠΟ.Α. με διάρκεια σύμβασης 5, 7 ή 8 μήνες. Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» ζούμε σε μια συνεχή αβεβαιότητα διότι απολυόμαστε και στη συνέχεια υποβάλλουμε αιτήσεις εκ νέου στα μουσεία και τις εφορείες αρχαιοτήτων της χώρας ώστε να ελπίζουμε ότι με τα μόρια που διαθέτουμε θα ξαναπάμε στην εργασία για την οποία καθίσαμε 2 χρόνια και διαβάσαμε. Επιπλεόν οι πτυχιούχοι της ειδικότητάς μας πρέπει να αποκτήσουν/κατοχυρώσουν επαγγελματικά δικαιώματα ώστα να μπορούν να εργάζονται επίσης σε μνημεία και πολιτισμικούς χώρους.

  • 16 Δεκεμβρίου 2018, 13:10 | ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

    Επιβάλλεται να γίνουν άμεσα προσλήψεις τακτικού προσωπικού μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ, ΔΕ Ημερήσιων φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς Χώρους του ΥΠΠΟΑ που υπολειτουργούν. Ο Πολιτισμός και ο Τουρισμός αποτελούν την αιχμή της ανάπτυξης της οικονομίας μας και δεν πρέπει να αφήνονται στην τύχη τους, αλλά να στελεχώνονται με εξειδικευμένο προσωπικό από ΙΕΚ (φυλάκων μουσείων και αρχ. χώρων) με κρατική πιστοποίηση (εξετάσεις από τον ΕΟΠΠΕΠ). Επίσης πρέπει να υπάρχει επαρκές αριθμητικά εποχικό προσωπικό (συμβασιούχοι) κατά το θερινό διάστημα (Απρίλιος-Οκτώβριος) που υπάρχουν περισσότεροι επισκέπτες στους χώρους αυτούς. Επίσης πρέπει οι προσληφθέντες να διαθέτουν και επίπεδο ξένης γλώσσας Β2 τουλάχιστον (συμβασιούχοι και μόνιμοι προσληφθέντες)