Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 35 – Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 3469/2006

1. Το άρθρο 2 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2

Εκδόσεις του Εθνικού Τυπογραφείου

1. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει στις εγκαταστάσεις του και με χρήση ιδίων μέσων την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Το Εθνικό Τυπογραφείο αναλαμβάνει άλλες εκδόσεις, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές του ανάγκες και οι τεχνικές του δυνατότητες.
2. Οι φορείς που αναθέτουν εκδοτικές και εκτυπωτικές εργασίες στο Εθνικό Τυπογραφείο καταβάλλουν αντίτιμο του κόστους ή παρέχουν τα χρησιμοποιούμενα αναλώσιμα υλικά. Η κοστολόγηση γίνεται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου που ορίζεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου.
3. Εάν φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα χαρακτηρίσουν, αιτιολογημένα, ως επείγουσα την έκδοση εντύπου τους, το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να προμηθευτεί ή να διαθέσει από τις αποθήκες του την αναγκαία ποσότητα χάρτου και εκτυπωτικών πλακών, με χρέωση των φορέων αυτών.
4. Οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποβάλλουν στο Εθνικό Τυπογραφείο αίτημα για τον σχεδιασμό και την παραγωγή σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή των εκδόσεών τους, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται, εκτός από κάθε είδους έντυπα, η δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού, λογότυπων, ο σχεδιασμός ιστοσελίδων, καθώς και άλλες εφαρμογές και υπηρεσίες οπτικής επικοινωνίας. Το Εθνικό Τυπογραφείο παράγει τις εργασίες αυτές σε συνεργασία με τον οικείο φορέα, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Οι Ανεξάρτητες Αρχές και τα ελεγκτικά σώματα του Δημοσίου αναθέτουν στο Εθνικό Τυπογραφείο την έκδοση των ετήσιων εκθέσεών τους και άλλων ειδικών εκθέσεων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να σχεδιάζει, να εκτυπώνει και να διαθέτει εκδόσεις σε έντυπη και ψηφιακή μορφή χωρίς αντάλλαγμα και εφόσον εξυπηρετείται κοινωφελής σκοπός. Στις εκδόσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να περιλαμβάνονται, εκτός από κάθε είδους έντυπα, η δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού και λογότυπων, ο σχεδιασμός ιστοσελίδων, καθώς και άλλες εφαρμογές και υπηρεσίες οπτικής επικοινωνίας.
6. Μετά από αίτημα του φορέα που έχει αναθέσει κάθε είδους εργασία, το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να του χορηγεί αντίγραφο της εργασίας σε ψηφιακή μορφή.
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση σε τρίτους της μερικής ή ολικής εκτύπωσης ή επανεκτύπωσης ή αναπαραγωγής εκδόσεων που έχει επιμεληθεί γραφιστικά το Εθνικό Τυπογραφείο.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ο φορέας επικαλείται αιτιολογημένα επείγουσες εκδοτικές ή εκτυπωτικές ανάγκες και το Εθνικό Τυπογραφείο δεν μπορεί να ανταποκριθεί, επιτρέπεται η ανάθεση της επανεκτύπωσης ή εκτύπωσης ή αναπαραγωγής σε τρίτους μετά από άδεια του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται υποχρεωτικά ότι η πρώτη έκδοση έγινε από το Εθνικό Τυπογραφείο.
7. Το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να πραγματοποιεί με ίδια μέσα έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις που στηρίζουν την αποστολή και το έργο του.
8. Κάθε έκδοση που σχεδιάζεται και εκτυπώνεται ή εκδίδεται σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να τιμολογηθεί από την τριμελή επιτροπή της παρ. 2 και να πωληθεί από το Εθνικό Τυπογραφείο, μετά από έγκριση του φορέα έκδοσης.
Απαγορεύεται η διάθεση σε ιδιώτες, προς πώληση, εκδόσεων σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, οι οποίες εκτυπώθηκαν ή σχεδιάστηκαν από το Εθνικό Τυπογραφείο.
9. Οι εκτυπωτικές ανάγκες της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης εξυπηρετούνται από το Εθνικό Τυπογραφείο χωρίς επιβάρυνση.