Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 27 – Τροποποίηση άρθρων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης οργανώνεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΔΕ. Με την απόφαση αυτή, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ, ορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης, οι κλάδοι/ειδικότητες στις οποίες ανήκουν οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Για τους κατόχους του παραπάνω πιστοποιητικού ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος.»
2. Η υποπερίπτωση ηη) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 88 ν. 3584/2007 (Α΄143) αντικαθίσταται ως εξής:
«ηη) Η κατοχή του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας της παρ. 4 του άρθρου 85 μοριοδοτείται με 30 μόρια»
3. Η υποπερίπτωση ηη) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3584/2007 αναριθμείται σε υποπερίπτωση θθ).

  • 14 Δεκεμβρίου 2018, 16:53 | Αθανάσιος Ξυμιαλής

    Παρακαλώ πολύ για λόγους ίσης μεταχείρισης πρέπει το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν 3584/2007 το οποίο ορίζει ότι (η προθεσμία για διορισμό μπορεί να παραταθεί έως δύο μήνες, μόνο μία φορά για εξαιρετικούς λόγους) να εναρμονιστεί με το άρθρο 17 παρ.2 του Ν 3528/2007 το οποίο ορίζει ότι η προθεσμία για διορισμό μπορεί να παραταθεί έως έξι μήνες, μόνο μία φορά για εξαιρετικούς λόγους.