Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 33 – Εθνικό Συμβούλιο για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Εθνικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, έναν Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του, τους Κοσμήτορες των νομικών σχολών των πανεπιστημίων της χώρας, τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με εξειδίκευση στους τομείς της καλής νομοθέτησης και της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, που ορίζονται από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας».