Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 39 – Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 3469/2006

Το άρθρο 9 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9

Σύνταξη, περιεχόμενο και αποστολή κειμένων προς δημοσίευση

1. Οι κανονιστικές και ατομικές πράξεις και οι περιλήψεις που αποστέλλονται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διατυπώνονται με σαφήνεια και ακρίβεια και αναφέρουν τις εξουσιοδοτικές τους διατάξεις, βάσει των οποίων εκδίδονται.
2. Οι κανονιστικές πράξεις πρέπει να αναφέρουν τον αριθμό, τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσής τους, να φέρουν θέμα προσδιοριστικό του διατακτικού τους και να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α’ 45) περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) περί Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.
3. Οι πράξεις και περιλήψεις που αποστέλλονται προς δημοσίευση υπογράφονται από το αρμόδιο όργανο, με μνεία της ιδιότητας του υπογράφοντος, του ονόματος και του επωνύμου του. Στις περιπτώσεις συναρμοδιότητας Υπουργών τηρείται στις υπογραφές η σειρά τάξης υπουργείων, όπως κάθε φορά ορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού.
4. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 54 του π.δ. 63/2005 και της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2690/1999, στο προοίμιο των δημοσιευτέων διοικητικών πράξεων αναφέρονται, κατά περίπτωση, η πράξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας στο όργανο που εκδίδει την πράξη ή η πράξη της εξουσιοδότησης προς υπογραφή.
Για πράξεις που εκδίδονται σε περίπτωση αναπλήρωσης, αναγράφεται η ιδιότητα του οργάνου που αναπληρώνει εκείνο που απουσιάζει ή κωλύεται.
5. Κάθε περίληψη που δημοσιεύεται στο Τεύχος Γ΄ περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον πλήρη τίτλο του οργάνου που εκδίδει την πράξη, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσής της, τη διάταξη βάσει της οποίας εκδίδεται, το διατακτικό της, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο αυτού στον οποίο αφορά, το χρόνο στον οποίο ανατρέχει, εφόσον προβλέπεται ειδικά ότι είναι διαφορετικός από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και την υπογραφή του οργάνου που εκδίδει την πράξη. Η περίληψη περιέχει, κατά περίπτωση, το κύριο περιεχόμενο της πράξης καθώς επίσης βεβαιώσεις και
αναφορές στοιχείων απαραίτητων για την έκδοσή της. Αν με την ατομική πράξη προκαλείται δαπάνη, πριν από την υπογραφή του αρμόδιου οργάνου μνημονεύεται ο αριθμός, η ημερομηνία και η υπηρεσία βεβαίωσης της ύπαρξης σχετικών προβλέψεων στον οικείο προϋπολογισμό.
6. Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. περιέχουν υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των αναφερόμενων προσώπων και ιδίως το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και το επάγγελμα του κάθε προσώπου. Αν η κείμενη νομοθεσία απαιτεί συγκεκριμένα προσόντα για το διορισμό, οι πράξεις και οι περιλήψεις αναφέρουν υποχρεωτικά και τους σχετικούς με το διορισμό τίτλους που τα αποδεικνύουν.
7. Οι πράξεις που δημοσιεύονται στο Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. και οι περιλήψεις διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων που δημοσιεύονται στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. περιέχουν όλα τα στοιχεία που υπόκεινται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
8. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου μπορεί να εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις που αφορούν στη μορφή των δημοσιευτέων περιλήψεων και να καθορίζονται, μετά από γνώμη του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, τα ενδεικτικά υποδείγματα κανονιστικών και ατομικών πράξεων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Η σύνταξη και αποστολή κάθε κειμένου γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του φορέα αποστολής. Το Εθνικό Τυπογραφείο επιστρέφει στους φορείς αποστολής αδημοσίευτα τα κείμενα που είναι προδήλως ελλιπή ή δυσανάγνωστα, επισημαίνοντας τις ελλείψεις και τα σημεία που δεν μπορούν να αναγνωσθούν. Αν ο υπογράφων το προς δημοσίευση κείμενο έπαυσε να είναι αρμόδιος κατά τον χρόνο δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Εθνικό Τυπογραφείο επιστρέφει στο φορέα αποστολής αδημοσίευτο το κείμενο.
10. Οι φορείς αποστέλλουν ηλεκτρονικά με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο Εθνικό Τυπογραφείο τα προς δημοσίευση κείμενα μαζί με το σύνολο των εγγράφων που είναι στοιχεία του κειμένου και δημοσιεύονται, όπως παραρτήματα, πίνακες και σχεδιαγράμματα, υπό την προϋπόθεση ότι στο σύνολό τους φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Εφόσον δεν είναι δυνατόν να πληρωθεί η προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου, οι φορείς μπορούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να καταθέτουν ή να αποστέλλουν ταχυδρομικά στο Εθνικό Τυπογραφείο, μετά από άδεια του Ειδικού Γραμματέα, τα προς δημοσίευση κείμενα και τα ανωτέρω έγγραφα, τα οποία κατατίθενται ή αποστέλλονται υποχρεωτικά και σε ψηφιακή μορφή μαζί με βεβαίωση του αρμόδιου φορέα αποστολής ότι το ηλεκτρονικό αρχείο αποτελεί πιστή απεικόνιση της έντυπης έκδοσης. Σε περίπτωση που το προς δημοσίευση κείμενο δεν συνοδεύεται από ηλεκτρονικό αρχείο ή από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα αποστολής ότι το ηλεκτρονικό αρχείο αποτελεί πιστή απεικόνιση της έντυπης έκδοσης, επιστρέφεται στο φορέα αποστολής αδημοσίευτο.
11. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει Κ.Α.Δ. για κάθε κείμενο που λαμβάνει προς δημοσίευση. Ο αποστολέας του κειμένου φροντίζει για τη λήψη του Κ.Α.Δ. από το Εθνικό Τυπογραφείο.
12. Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταχωρούνται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σειρά τάξης των υπουργείων.