Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 29 – Τροποποίηση άρθρου 126 ν.3528/2007 (Α’ 26)

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 126 του ν. 3528/2007 τροποποιείται ως εξής:
«2. Η ένορκη διοικητική εξέταση διατάσσεται από οποιονδήποτε πειθαρχικώς προϊστάμενο και ενεργείται από μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α` του ίδιου Υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Η ενέργεια της ένορκης διοικητικής εξέτασης μπορεί να ανατίθεται και σε μόνιμο δημόσιο υπάλληλο με βαθμό Α’ άλλου Υπουργείου ή, προκειμένου για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, του Υπουργείου που το εποπτεύει.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 126 του ν. 3528/2007 τροποποιείται ως εξής:
«Εφόσον με την έκθεση διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλληλο, ο πειθαρχικώς προϊστάμενος ασκεί την πειθαρχική δίωξη εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της έκθεσης.

 • 13 Δεκεμβρίου 2018, 13:07 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

  Καταρχήν, ορθώς τροποποιείται ο βαθμός Γ’ από το ισχύον 126 σε βαθμό Α’ στο παρόν σχέδιο νόμου.
  Θεωρώ εντελώς λάθος ότι διαγράφεται από το ισχύον 126 το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της ΕΔΕ. Ήδη, με το υπάρχον δίμηνο και με αιτιολογημένη αίτηση παράτασης έως τρεις μήνες, υπάρχουν τεράστιες χρονικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των ΕΔΕ.
  Εκεί έγκειται και το πρόβλημα ουσίας.
  Όταν η ΕΔΕ δεν «ολοκληρώνεται ποτέ», καθίσταται ανούσια η «πιθανή (τυχόν) πειθαρχική ευθύνη» που θα προκύψει από αυτήν.
  Επομένως θα πρέπει, όχι να διαγραφεί το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των ΕΔΕ στο ισχύον 126, αλλά να αυστηροποιηθεί, κάνοντας ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΉ την ισχύουσα χρονική προθεσμία των 2 ή 3 μηνών.
  Με την προτεινόμενη τροποποίηση, καθίσταται ανούσιο το χρονικό όριο των 3 μηνών, στην ούτως ή άλλως δέσμευση της υπηρεσίας για άσκηση πειθαρχικής δίωξης, εφόσον προκύψουν δυνητικά πειθαρχικά παραπτώματα από την ΕΔΕ.
  Θα πρέπει η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης από ενδεχόμενα πειθαρχικά παραπτώματα από την ΕΔΕ, να γίνεται ΑΜΕΛΗΤΙ, και η παραβίαση του χρόνου άσκησης της πειθαρχικής δίωξης να καταστεί αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα εντασσόμενο στην παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος του Εντολέα της ΕΔΕ, ως έχοντα την αρμοδιότητα του πειθαρχικού Προϊσταμένου.