Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 37 – Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3469/2006

Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται στα παρακάτω τεύχη:
α) Τεύχος Πρώτο (Α΄).
β) Τεύχος Δεύτερο (Β΄).
γ) Τεύχος Τρίτο (Γ΄).
δ) Τεύχος Τέταρτο (Δ΄).
ε) Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υ.Ο.Δ.Δ.).
στ) Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.).
ζ) Τεύχος Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.).
η) Τεύχος του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)
θ) Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.).