Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 07

1. Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου εξαιρούνται οι ακόλουθες προσλήψεις:
α. πάσης φύσεως προσωπικού της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Βουλής των Ελλήνων,
β. οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι μόνο για το διορισμό τους στους οικείους Συλλόγους για την άσκηση του επαγγέλματός τους, καθώς και οι άμισθοι δικαστικοί επιμελητές,
γ. οι διοριζόμενοι ή προσλαμβανόμενοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων,

δ. το προσωπικό ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο διορισμός / αναδιορισμός ή η πρόσληψη ή επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου, χωρίς να καταλείπεται στάδιο διακριτικής εκτίμησης στις αρμόδιες διοικητικές αρχές.