Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 04 – Ετήσιο σχέδιο προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού

1. Μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία καταρτίζουν, με βάση τον πολυετή προγραμματισμό του άρθρου 3, καταστάσεις με το αιτούμενο προς έγκριση πρόσληψης τακτικό και εποχικό προσωπικό για το επόμενο έτος, κατά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα. Στις καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνεται και το αιτούμενο προσωπικό για τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές. Για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, συντάσσεται χωριστό ετήσιο αίτημα, το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης . Τα αιτήματα κάθε Υπουργείου συνοδεύονται από συνοπτική έκθεση που περιλαμβάνει:
α. τεκμηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του αιτούμενου προσωπικού, βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού,
β. τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα,

γ. τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης,
δ. το ύψος των προκαλούμενων δαπανών για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής, και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος.
2. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, διαμορφώνει τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους. Κατόπιν, το σχέδιο αυτό εγκρίνεται το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006.
3. Κατ’ εξαίρεση, προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που δεν έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εγκρίνονται από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. . 33/2006, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από αυτή διαδικασία, εφόσον έχουν όλως επείγοντα χαρακτήρα, υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις και συνοδεύονται από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 • 17 Δεκεμβρίου 2018, 03:02 | Παύλος

  Μειώστε ή Αφαιρέστε τα Κοινωνικά Κριτήρια που είναι σύνολο 12 κατηγορίες.
  Όπως:
  1. Πολύτεκνος,
  2. Τέκνος Πολυτεκνίας,
  3. Τρίτεκνος,
  4. Τέκνο Τριτεκνίας,
  5. Ανήλικα Τέκνα,
  6. Γονέας Μονογονεικής Οικογένειας,
  7. Τέκνο Μονογονεικής Οικογένειας,
  8. Αναπηρία Υποψήφιου με ποσοστό τουλάχιστον 50%,
  9. Αναπηρία Γονέα,
  10. Αναπηρία Τέκνου,
  11. Αναπηρία Αδελφού,
  12. Αναπηρία Συζήγου,
  Όλες οι θέσεις γεμίζουν με άτομα που έχουν «ψευτο» κοινωνικά κριτήρια.
  Άμα θέλετε να βάλετε πραγματικά Κοινωνικά Κριτήρια τότε βάλτε τα οικονομικά κριτήρια όπως το ετήσιο εισόδημα, ακίνητη περιουσία ώστε να φαίνεται ποιος πραγματικά έχει ανάγκη για εργασία και ποιός όχι.
  Επίσης αυξήστε τα όρια αναγνώρισης τις ανεργίας απο τους 12 μήνες στους 60 μήνες.
  Γιατί υπάρχουν άτομα που δεν βρίσκουν εργασία πάνω απο 2 χρόνια συνεχόμενα εξαιτία αυτων που έχουν τα παραπάνω 12 κατηγορίες κοινωνικα κριτήρια.
  Τέλος μην επιτρέπεται να γίνεται η πρόσληψη ατόμων με νοητική στέρηση και σοβαρές ψυχικές ασθένιες σε πόστα φύλαξης, οδηγούς, εργάτες γιατι κινδυνευουμε ακόμη και εμείς οι ίδιοι όταν παθαίνουν κρίσεις και δεν ελέγχονται.
  Ζητήστε σε πόστα ασφαλείας να υπάρχει Πιστοποιητικό Ιατρικό Έγγραφο Καλής Ψυχικής Κατάστασης.

 • 16 Δεκεμβρίου 2018, 13:25 | ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Όλες οι κατηγορίες με τα κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, Αμεα και συγγενείς Αμεα, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ) θα πρέπει να προσλαμβάνονται με ποσόστοση (πχ στο 50 ή 55 τοις εκατό), ώστε να έχουν και οι υπόλοιποι υποψήφιοι πιθανότητες να προσληφθούν στις συμβάσεις όπως γίνεται και με τις μόνιμες θέσεις. Επιβάλλεται να γίνουν άμεσα προσλήψεις τακτικού προσωπικού μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ, ΔΕ Ημερήσιων φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς Χώρους του ΥΠΠΟΑ που υπολειτουργούν. Ο Πολιτισμός και ο Τουρισμός αποτελούν την αιχμή της ανάπτυξης της οικονομίας μας και δεν πρέπει να αφήνονται στην τύχη τους, αλλά να στελεχώνονται με εξειδικευμένο προσωπικό από ΙΕΚ (φυλάκων μουσείων και αρχ. χώρων) με κρατική πιστοποίηση (εξετάσεις από τον ΕΟΠΠΕΠ). Επίσης πρέπει να υπάρχει επαρκές αριθμητικά εποχικό προσωπικό (συμβασιούχοι) κατά το θερινό διάστημα (Απρίλιος-Οκτώβριος) που υπάρχουν περισσότεροι επισκέπτες στους χώρους αυτούς. Τέλος οι προσληφθέντες (συμβασιούχοι και μόνιμοι) να διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον.

 • 16 Δεκεμβρίου 2018, 01:31 | Καλλιόπη

  Ο τομέας της φύλαξης εχει πλεον αναβαθμιστεί με το δημόσιο ιεκ Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας, οι θέσεις φύλαξης,Νυχτοφυλαξης πρεπει να ειναι σε επιπεδο ΔΕ με προσόν το συγκεκριμένο ΙΕΚ

 • 13 Δεκεμβρίου 2018, 14:43 | ΜΑΡΙΑ Π.

  Να μοριοδοτούνται οι ξένες γλώσσες περισσότερο τόσο στις μόνιμες όσο και στις εποχιακές προσλήψεις.Στις εποχιακές θέσεις δεν μοριοδοτούνται πουθενά.Και να υπάρχει στις εποχιακές προσλήψεις ένα ποσοστό μόνο πολυτέκνων που καταλαμβάνουν τις θέσεις αυτές γιατί δεν μπορεί να μπει κανείς άλλος αν δεν είναι πολύτεκνος.