Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 14 – Τμήμα Διοίκησης, Προγραμμάτων και Οικονομικής Διαχείρισης

Αρμοδιότητες του Τμήματος Διοίκησης, Προγραμμάτων και Οικονομικής Διαχείρισης συνιστούν:
α. Η διαχείριση των ζητημάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης.
β. Η κατάρτιση του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης, η παρακολούθηση της εκτέλεσης του και η εισήγηση τυχόν αναγκαίων αναμορφώσεων.
γ. Η εισήγηση του προϋπολογισμού των εκπονούμενων προγραμμάτων, η παρακολούθηση της επίτευξής του, και η αναζήτηση πόρων και δυνατοτήτων χρηματοδότησης κατά τις κείμενες διατάξεις.
δ. Η παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου των χρηματοδοτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή διεθνών οργανισμών.
ε. Η κατάρτιση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης κατά τις κείμενες διατάξεις.
στ. Η καταχώρηση οιασδήποτε αναγκαίας λογιστικής εγγραφής που αφορά τόσο το σκέλος των εξόδων όσο και το σκέλος των εσόδων.
ζ. Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου εισερχομένων – εξερχόμενων εγγράφων.