Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 21 – Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 3528/2007 (Α΄26)

Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3528/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου».