Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 40 – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3469/2006

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης μπορεί να ανατίθεται η άσκηση της κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου αρμοδιότητάς του ως προς τα Τεύχη ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ., Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΔΣ) στον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου».