Άρθρο 87 – Παράβολο για επικαιροποίηση πιστοποιητικών

1. Τα πιστοποιητικά των άρθρων 85 και 86 δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, να εκποιηθούν ή να παραχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, καθολικό, ειδικό διάδοχο, συνεργαζόμενο ή συνδεδεμένο οργανισμό, σε διάδοχη ή οποιαδήποτε άλλη οργανωτική και λειτουργική δομή ή μονάδα, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Το ίδιο ισχύει αν ο κάτοχος του πιστοποιητικού αλλάξει επωνυμία, νομική μορφή, εταιρικό τύπο ή λοιπά ουσιώδη στοιχεία της υπόστασης και ταυτότητάς του, όπως και αν από οποιονδήποτε λόγο παύσει να υπάρχει έστω και προσωρινά και αν ακόμα έπειτα ανασυσταθεί με την ίδια ή άλλη επωνυμία, νομική μορφή, εταιρικό τύπο ή λοιπά ουσιώδη στοιχεία της υπόστασης και ταυτότητάς του.
2. Στις περιπτώσεις της παρ.1, ο κάτοχος του πιστοποιητικού υποβάλλει αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, η οποία συνοδεύεται, στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, με παράβολο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. Η τελευταία εξετάζει εκ νέου αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού και είτε χορηγεί το πιστοποιητικό, επικαιροποιώντας τα στοιχεία που μεταβάλλονται, είτε απορρίπτει την αίτηση.