Άρθρο 46 – Μητρώα οχημάτων (άρθρο 47 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

1. Έως ότου λειτουργήσει το ευρωπαϊκό μητρώο οχημάτων που αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 47 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων τηρεί εθνικό μητρώο οχημάτων. Το μητρώο αυτό:
α) τηρεί τις κοινές προδιαγραφές που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις της,
β) ενημερώνεται από οργανισμό ανεξάρτητο από οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση,
γ) είναι προσβάσιμο από τις εθνικές αρχές ασφάλειας και τους φορείς διερεύνησης στους οποίους αναφέρονται τα άρθρα 16 και 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798. Επίσης σε αυτό έχουν πρόσβαση, κατόπιν νόμιμου αιτήματος, τα ρυθμιστικά όργανα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 55 της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ και ο Οργανισμός, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής, καθώς και τα πρόσωπα ή οι οργανισμοί που καταχωρίζουν οχήματα ή που περιλαμβάνονται στο μητρώο.
2. Το εθνικό μητρώο οχημάτων περιλαμβάνει τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:
α) τον ΕΑΟ,
β) παραπομπές στη δήλωση επαλήθευσης «ΕΚ» και στον φορέα που την εξέδωσε,
γ) παραπομπές στο ευρωπαϊκό μητρώο εγκεκριμένων τύπων οχημάτων του άρθρου 48 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797,
δ) στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη του οχήματος και του κατόχου του,
ε) τους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση του οχήματος,
στ) αναφορές στο φορέα που είναι αρμόδιος για τη συντήρηση.
3. Αν το εθνικό μητρώο οχημάτων δεν είναι συνδεδεμένο με αυτά των λοιπών κρατών μελών σύμφωνα με την εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ενημερώνει το μητρώο της, όσον αφορά τα δεδομένα που το αφορούν, με τις τροποποιήσεις που επιφέρει άλλο κράτος μέλος στο οικείο μητρώο.
4. Ο κάτοχος δηλώνει αμέσως οποιαδήποτε τροποποίηση των δεδομένων που είναι καταχωρισμένα στο μητρώο οχημάτων, την καταστροφή οχήματος ή την απόφασή του να μην καταχωρίζει πλέον ένα όχημα, στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.
5. Στην περίπτωση οχημάτων τα οποία λαμβάνουν έγκριση για πρώτη φορά σε τρίτη χώρα και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων διασφαλίζει ότι τα δεδομένα του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων, τουλάχιστον, των δεδομένων που αφορούν τον κάτοχο του οικείου οχήματος, την υπεύθυνη για τη συντήρησή του οντότητα και τους περιορισμούς χρήσης του οχήματος, μπορούν να ανακτώνται μέσω μητρώου οχημάτων ή ότι τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα με άλλο τρόπο σε ευκόλως αναγνώσιμη μορφή και χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με τις ίδιες αρχές περί μη διακρίσεων που εφαρμόζονται στα αντίστοιχα δεδομένα τα οποία βρίσκονται σε μητρώο οχημάτων.