Άρθρο 84 – Παράβολα ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας

1. Για την έκδοση, την ανανέωση ή την επικαιροποίηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας σιδηροδρομικής επιχείρησης σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 62, του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/796 και τα Παραρτήματα Ι,ΙΙ και ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού 2018/763 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9ης Απριλίου 2018 (L 129), καθώς και έγκρισης ασφάλειας του διαχειριστή υποδομής σύμφωνα με το άρθρο 64 καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους:
α) είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για αρχική χορήγηση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας,
β) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για ανανέωση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας που έχουν χορηγηθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων,
γ) τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για ουσιώδη επικαιροποίηση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας, είτε αυτή γίνεται με πρωτοβουλία της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή του διαχειριστή υποδομής, είτε αυτή επιβάλλεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων εξαιτίας ουσιώδους τροποποίησης ρυθμιστικού πλαισίου ασφάλειας.
2. Τα ποσά της παρ. 1 αναπροσαρμόζονται στο ήμισυ προκειμένου για μικρές ή μεσαίες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως μικρές ή μεσαίες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις νοούνται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ.
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των παραβόλων της παρ. 1.
4. Για τη διεκπεραίωση από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων του εθνικού μέρους της αίτησης για την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας από τον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/796 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2018/763 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9ης Απριλίου 2018 (L 129) καταβάλλεται από τον Οργανισμό ποσό υπέρ του Δημοσίου, ύψους:
α) δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ για τη διεκπεραίωση εθνικού μέρους αίτησης ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας,
β) έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τη διεκπεραίωση εθνικού μέρους αίτησης ανανέωσης ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας
γ) δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τη διεκπεραίωση εθνικού μέρους αίτησης επικαιροποίησης ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.
5. Τα ποσά της παρ. 4 αναπροσαρμόζονται στο ήμισυ προκειμένου για μικρές ή μεσαίες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως μικρές ή μεσαίες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις νοούνται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των ποσών της παρ. 4.
7. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, καθορίζεται και μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του παραβόλου για τη διαδικασία προκαταρκτικής επαφής που προβλέπεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/763.
8. α. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται, κατ’ αντιστοιχία του άρθρου 3.2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/763, ο εθνικός ωριαίος συντελεστής, ο οποίος αναφέρεται στη συμφωνία συνεργασίας δυνάμει του άρθρου 76 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/796 μεταξύ του Οργανισμού και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την απόδοση μέρους της αποζημίωσης του ελληνικού Δημοσίου στους υπάλληλους της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (Pool of Experts) του Οργανισμού και υποβοηθούν τον Οργανισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του σχετικά με τη διεκπεραίωση αιτήσεων για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/796.
β. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται ο εθνικός ωριαίος συντελεστής της προηγουμένης παραγράφου.