Άρθρο 37 – Διαδικασία κοινοποίησης (άρθρο 37 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

1. Η Αρχή Κοινοποίησης κοινοποιεί μόνο τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 30 έως 32.
2. Η Αρχή Κοινοποίησης γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παρ. 1, μέσω του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, την ενότητα ή τις ενότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το σχετικό προϊόν ή προϊόντα και το σχετικό πιστοποιητικό διαπίστευσης.

4. Ο οικείος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης μπορεί να εκτελεί τις δραστηριότητες κοινοποιημένου οργανισμού μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τα λοιπά κράτη μέλη εντός δύο (2) εβδομάδων από την κοινοποίηση.
5. Η Αρχή Κοινοποίησης ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για κάθε μεταγενέστερη σχετική τροποποίηση της κοινοποίησης.