Άρθρο 40 – Αμφισβητήσεις της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών (άρθρο 40 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

1. Η Αρχή Κοινοποίησης παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημα της τελευταίας, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή της διατήρησης επάρκειας του οικείου οργανισμού.
2. Η Αρχή Κοινοποίησης λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης της κοινοποίησης εφόσον είναι αναγκαίο, όταν διαπιστωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί ή παύει να πληροί τις απαιτήσεις κοινοποίησής του.