Άρθρο 51 – Άλλες μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 55 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

1. Τα παραρτήματα IV, V, VII και IX του π.δ. 104/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί, το μεν παρ. V με το παράρτημα Ι του άρθρου 1 της ΑΣ4.1/75307/5740/3-12-2015 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 2755) το δε παράρτημα ΙΧ με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), ισχύουν μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής των αντίστοιχων εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 7, στην παρ. 4 του άρθρου 9, στην παρ. 10 του άρθρου 14 και στην παρ. 9 του άρθρου 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797.
2 Το π.δ. 104/2010 εξακολουθεί να ισχύει για έργα σχετικά με τον παρατρόχιο εξοπλισμό ERTMS τα οποία έχουν τεθεί σε λειτουργία κατά την περίοδο μεταξύ 15 Ιουνίου 2016 και 16 Ιουνίου 2019.
3. Τα έργα στα οποία το στάδιο διαγωνισμού ή ανάθεσης συμβάσεων έχει ολοκληρωθεί πριν από τις 16 Ιουνίου 2019 δεν υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση από τον Οργανισμό που αναφέρεται στο άρθρο 19.
4. Έως τις 16 Ιουνίου 2031, τα δικαιώματα προαίρεσης που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν από τις 15 Ιουνίου 2016 δεν υπόκεινται στην αναφερόμενη στο άρθρο 19 προηγούμενη έγκριση από τον Οργανισμό, ακόμη και αν ασκήθηκαν μετά τις 15 Ιουνίου 2016.
5. Πριν από την έγκριση της θέσης σε λειτουργία παρατρόχιου εξοπλισμού ERTMS που δεν υποβλήθηκε στην αναφερόμενη στο άρθρο 19 προηγούμενη έγκριση του Οργανισμού, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων συνεργάζεται με τον Οργανισμό, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τεχνικές λύσεις είναι πλήρως διαλειτουργικές, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/796.