Άρθρο 45 – Σύστημα αρίθμησης οχημάτων (άρθρο 46 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

1. Κατά την καταχώριση, σύμφωνα με το άρθρο 22, κάθε όχημα λαμβάνει Ευρωπαϊκό Αριθμό Οχήματος (ΕΑΟ) από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, εφόσον η καταχώριση διενεργείται στην Ελλάδα. Κάθε όχημα επισημαίνεται με ατομικό ΕΑΟ.
2. Οι προδιαγραφές του ΕΑΟ καθορίζονται με εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Σε κάθε όχημα δίνεται ΕΑΟ άπαξ, εκτός εάν η σχετική εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπει διαφορετικά.
4. Παρά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, όσον αφορά τα οχήματα που κυκλοφορούν ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν από ή προς τρίτες χώρες, των οποίων το εύρος τροχιάς διαφέρει από εκείνο του κύριου σιδηροδρομικού δικτύου εντός της Ένωσης, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, μπορεί να αποδεχθεί οχήματα σαφώς προσδιορισμένα, σύμφωνα με διαφορετικό σύστημα κωδικοποίησης.