Άρθρο 27 – Αρχή Κοινοποίησης (άρθρο 27 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

1. Η Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται ως η αρμόδια Αρχή Κοινοποίησης, υπεύθυνη για τον καθορισμό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης, κοινοποίησης και παρακολούθησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με το άρθρο 34.
2. Η Αρχή Κοινοποίησης κοινοποιεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη τους οργανισμούς που έχουν λάβει έγκριση για την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης τρίτου μέρους, όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 10 και στην παρ. 1 του άρθρου 15. Ενημερώνει επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για τους ορισμένους οργανισμούς που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρο 15.
3. Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση στις οποίες αναφέρεται η παρ. 1 διεξάγονται από το Ε.ΣΥ.Δ., κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η Αρχή Κοινοποίησης δύναται να εκχωρήσει ή αναθέσει με άλλο τρόπο την αξιολόγηση, την κοινοποίηση ή την παρακολούθηση σύμφωνα με την παρ. 1 σε οργανισμό που δεν είναι κρατική υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω οργανισμός πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο και να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 28. Ο οργανισμός αυτός θεσπίζει ρυθμίσεις για την κάλυψη των ευθυνών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του.
5. Η Αρχή Κοινοποίησης αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελεί ο οργανισμός ο οποίος αναφέρεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.