Άρθρο 12 – Ελεύθερη κυκλοφορία υποσυστημάτων (άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 18 έως 25 του κεφαλαίου Ε, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν απαγορεύει ούτε περιορίζει ή παρακωλύει, για λόγους που αφορούν τον παρόντα νόμο, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία και τη λειτουργία δομικών υποσυστημάτων τα οποία συνιστούν το ενωσιακό σιδηροδρομικό σύστημα και τα οποία πληρούν τις βασικές απαιτήσεις.
Ειδικότερα, δεν απαιτεί τη διενέργεια ελέγχων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί:
α) στο πλαίσιο της διαδικασίας για την έκδοση της δήλωσης επαλήθευσης «ΕΚ», ή
β) σε άλλα κράτη μέλη, πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκειμένου να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση προς τις ίδιες απαιτήσεις σε ίδιες συνθήκες λειτουργίας.