Άρθρο 85 – Παράβολα για την πιστοποίηση φορέων υπευθύνων για τη συντήρηση οχημάτων

1. Ο υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας, που υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση σχετικού πιστοποιητικού από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, σύμφωνα με το άρθρο 66 του παρόντος καταβάλλει παράβολο ύψους:
α) οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για την αρχική χορήγηση του πιστοποιητικού αν επιτελεί όλες τις λειτουργίες που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 66,
β) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την αρχική χορήγηση του πιστοποιητικού, αν έχει εκχωρήσει μία ή περισσότερες από τις λειτουργίες των περ. β έως δ της παρ. 3 του άρθρου 66,
γ) τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ σε περίπτωση ανανέωσης πιστοποιητικού που περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 66,
δ) δυόμισι χιλιάδων (2.500) ευρώ σε περίπτωση ανανέωσης πιστοποιητικού που δεν περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις περ. β έως δ της παρ. 3 του άρθρου 66,
ε) δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε περίπτωση ουσιώδους επικαιροποίησης ή τροποποίησης του πιστοποιητικού, ύστερα από αίτηση του κατόχου του ή απαίτηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.
2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των παραβόλων της παρ. 1.