Άρθρο 22 – Καταχώριση οχημάτων τα οποία έχουν λάβει έγκριση για διάθεση στην αγορά (άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

1. Πριν από την πρώτη χρήση του οχήματος και μετά την έγκριση διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 21, το όχημα καταχωρίζεται σε μητρώο οχημάτων όπως αναφέρεται στο άρθρο 46, ύστερα από αίτηση του κατόχου.
2 Όταν η περιοχή χρήσης του οχήματος περιορίζεται στο έδαφος της Ελλάδας, το όχημα καταχωρίζεται στην Ελλάδα.
3. Όταν η περιοχή χρήσης του οχήματος καλύπτει το έδαφος περισσότερων του ενός κρατών μελών το όχημα καταχωρίζεται σε ένα από τα σχετικά κράτη μέλη.