Άρθρο 35 – Διαπιστευμένα εσωτερικά όργανα (άρθρο 35 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

1. Οι αιτούντες μπορούν να χρησιμοποιούν διαπιστευμένο εσωτερικό όργανο για την εκτέλεση δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης με στόχο την εφαρμογή των διαδικασιών που καθορίζονται στις ενότητες Α1, Α2, Γ1 ή Γ2 που ορίζονται στο παράρτημα II της Απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ και στις ενότητες CA1 και CA2 που ορίζονται στο παράρτημα I της Απόφασης 2010/713/ΕΕ. Το όργανο αυτό αποτελεί χωριστό και διακριτό μέρος του σχετικού αιτούντος και δεν συμμετέχει στο σχεδιασμό, στην παραγωγή, στην προμήθεια, στην εγκατάσταση, στη χρήση ή στη συντήρηση των προϊόντων που αξιολογεί.
2. Τα διαπιστευμένα εσωτερικά όργανα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008,
β) τα όργανα και το προσωπικό τους, εντός της επιχείρησης στην οποία ανήκουν, έχουν αναγνωρίσιμη οργανωτική δομή και μεθόδους υποβολής εκθέσεων οι οποίες διασφαλίζουν την αμεροληψία τους και την αποδεικνύουν στο Ε.ΣΥ.Δ.
γ) ούτε τα όργανα ούτε το προσωπικό τους ευθύνονται για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη λειτουργία ή τη συντήρηση των προϊόντων που αξιολογούν, ούτε εκτελούν δραστηριότητες που ενδέχεται να θίξουν την αμερόληπτη κρίση ή την ακεραιότητά τους όσον αφορά τις δραστηριότητές τους αξιολόγησης,
δ) τα όργανα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά στην επιχείρηση στην οποία ανήκουν.
3. Τα διαπιστευμένα εσωτερικά όργανα δεν κοινοποιούνται στα κράτη μέλη ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά οι πληροφορίες για τη διαπίστευσή τους παρέχονται από την επιχείρηση της οποίας αποτελούν τμήμα ή από το Ε.ΣΥ.Δ. στην Αρχή Κοινοποίησης, ύστερα από αίτημα της εν λόγω αρχής.