Άρθρο 86 – Παράβολα για την πιστοποίηση φορέων λειτουργιών συντήρησης

1. Ο φορέας που επιτελεί μία ή περισσότερες από τις λειτουργίες που προβλέπονται στις περ. β έως δ της παρ. 3 του άρθρου 66 και υποβάλλει αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, καταβάλλει παράβολο ύψους:
α) έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης, αν επιτελεί όλες τις λειτουργίες που προβλέπονται στις περ. β έως και δ της παρ.3 του άρθρου 66,
β) δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης, για καθεμία από τις λειτουργίες που προβλέπονται στις περ. β έως δ της παρ.3 του άρθρου 66,
γ) τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε περίπτωση ανανέωσης πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης που περιλαμβάνει και τις τρεις λειτουργίες που προβλέπονται στις περ. β έως και δ της παρ.3 του άρθρου 66,
δ) χιλίων (1.000) ευρώ σε περίπτωση ανανέωσης πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης, για καθεμία από τις λειτουργίες που προβλέπονται στις περ. β έως δ της παρ.3 του άρθρου 66,
ε) οκτακοσίων (800) ευρώ σε περίπτωση ουσιώδους επικαιροποίησης ή τροποποίησης του πιστοποιητικού ύστερα από αίτηση του κατόχου του πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης ή απαίτηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.
2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των παραβόλων της παρ. 1.