Άρθρο 50 – Μεταβατικό καθεστώς για τη χρήση οχημάτων (άρθρο 54 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 54 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797, τα οχήματα που χρειάζεται να λάβουν έγκριση μεταξύ 15 Ιουνίου 2016 και 16 Ιουνίου 2019 υπόκεινται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε του π.δ. 104/2010 (Α΄ 181).
2. Οι εγκρίσεις θέσης οχημάτων σε λειτουργία οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της παρ. 1 και όλες οι άλλες εγκρίσεις που χορηγήθηκαν πριν από τις 15 Ιουνίου 2016, συμπεριλαμβανομένων όσων χορηγήθηκαν δυνάμει διεθνών συμφωνιών, ιδίως των RIC (Regolamento Internazionale Carrozze) και RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους με τους οποίους χορηγήθηκαν οι εγκρίσεις αυτές.
3. Τα οχήματα με έγκριση θέσης σε λειτουργία σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 λαμβάνουν νέα έγκριση οχήματος για διάθεση στην αγορά, προκειμένου να λειτουργούν σε ένα ή περισσότερα δίκτυα που δεν καλύπτονται ακόμη από την έγκρισή τους. Η διάθεση στην αγορά στα εν λόγω επιπλέον δίκτυα υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 21.