Άρθρο 44 – Ορισμένοι οργανισμοί (άρθρο 45 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

1. Οι απαιτήσεις σχετικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται στα άρθρα 30 έως 34 ισχύουν και για τους οργανισμούς που ορίζονται βάσει της παρ. 8 του άρθρου 15, εκτός από την περίπτωση:
α) δεξιοτήτων που απαιτούνται από το προσωπικό, βάσει της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 32, όπου ο ορισμένος οργανισμός οφείλει να διαθέτει την κατάλληλη γνώση και κατανόηση του εθνικού δικαίου,
β) εγγράφων τα οποία πρέπει να τίθενται στη διάθεση της Αρχής Κοινοποίησης βάσει της παρ. 4 του άρθρου 34, όπου ο ορισμένος οργανισμός οφείλει να περιλαμβάνει έγγραφα που αφορούν τις εργασίες που πρέπει να διεξαχθούν από θυγατρικές ή υπεργολάβους δυνάμει των συναφών εθνικών κανόνων.
2. Οι λειτουργικές υποχρεώσεις του άρθρου 41 ισχύουν και για τους οργανισμούς που ορίζονται βάσει της παρ. 8 του άρθρου 15, με εξαίρεση ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις αφορούν εθνικούς κανόνες και όχι ΤΠΔ.
3. Η υποχρέωση ενημέρωσης της παρ. 1 του άρθρου 42 ισχύει και για τους ορισμένους οργανισμούς, οι οποίοι ενημερώνουν σχετικά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.