Άρθρο 38 – Αριθμοί αναγνώρισης και κατάλογοι κοινοποιημένων οργανισμών (άρθρο 38 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει ένα μόνο αριθμό αναγνώρισης, που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμη και αν έχει κοινοποιηθεί βάσει διάφορων νομικών πράξεων της Ένωσης.