Άρθρο 34 – Θυγατρικές και υπεργολάβοι κοινοποιημένων οργανισμών (άρθρο 34 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

1. Όταν ένας κοινοποιημένος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή προσφεύγει σε θυγατρική, διασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 30 έως 32 και ενημερώνει σχετικά την Αρχή Κοινοποίησης.
2. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστημένοι.
3. Οι δραστηριότητες κοινοποιημένων οργανισμών μπορεί να ανατίθενται σε υπεργολάβο ή να διεξάγονται από θυγατρική, μόνο εφόσον έχει συμφωνήσει ο πελάτης.
4. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί θέτουν στη διάθεση της Αρχής Κοινοποίησης τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και τις εργασίες που διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγατρική, δυνάμει της συναφούς ΤΠΔ.