Άρθρο 48 – Αιτιολόγηση αποφάσεων (άρθρο 52 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου και αφορούν την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας χρήσης στοιχείων διαλειτουργικότητας ή την επαλήθευση υποσυστημάτων που απαρτίζουν το ενωσιακό σιδηροδρομικό σύστημα, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 7, 12 και 17, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο το συντομότερο δυνατόν με μνεία των ένδικων μέσων που προβλέπονται από το κείμενο νομοθετικό καθεστώς, καθώς και των σχετικών προθεσμιών για την άσκησή τους.