Άρθρο 83 – Παράβολα σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος

1. Με τις αιτήσεις που προβλέπονται για:
α) την έγκριση θέσης σταθερών εγκαταστάσεων του σιδηροδρομικού συστήματος σε λειτουργία από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 18,
β) την έγκριση οχήματος για διάθεση στην αγορά ή την έγκριση τύπου οχήματος από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 21 και στην παρ. 1 του άρθρου 24 καθώς και στον Εκτελεστικό Κανονισμό 2018/545 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2018 (L 90),
γ) τη γνωμοδότηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων σχετικά με αίτηση έγκρισης παρατρόχιου εξοπλισμού ERTMS σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19,
δ) την έκδοση προσωρινών εγκρίσεων από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων για επιτόπιες δοκιμές οχημάτων σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 21, καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, για την κάλυψη του διοικητικού κόστους έκδοσης της έγκρισης.
Το ύψος του παράβολου των περ. α και β καθορίζεται στα άρθρα 3 έως 5 και 6 έως 7 αντίστοιχα, της υπ’ αριθμ. ΑΣ16.4/87235/104/4-5-2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 1517), η οποία εξακολουθεί να ισχύει και μετά την έναρξη ισχύος του πρώτου μέρους του παρόντος νόμου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, καθορίζεται το ύψος των παραβόλων των σημείων γ και δ της παρ. 1.
Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των παραβόλων του προηγουμένου εδαφίου καθώς και να αναπροσαρμόζεται το ύψος των παραβόλων που προβλέπονται στην υπ’αριθμ.ΑΣ16.4/87235/104/4-5-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.
3.α. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, καθορίζεται το ύψος των παραβόλων, του εθνικού μέρους των αιτήσεων για την έγκριση οχήματος για διάθεση στην αγορά ή την έγκριση τύπου οχήματος που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Οργανισμού .
β. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των παραβόλων της προηγούμενης παραγράφου.
4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, καθορίζεται και μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του παραβόλου για τη διαδικασία προκαταρκτικής επαφής που προβλέπεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/763.
5. α. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται, κατ’ αντιστοιχία του άρθρου 3.2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/763, ο εθνικός ωριαίος συντελεστής, ο οποίος αναφέρεται στη συμφωνία συνεργασίας δυνάμει του άρθρου 76 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/796 μεταξύ του Οργανισμού και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την απόδοση μέρους της αποζημίωσης του ελληνικού Δημοσίου στους υπάλληλους της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (Pool of Experts) του Οργανισμού και υποβοηθούν τον Οργανισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του σχετικά με τη διεκπεραίωση αιτήσεων για τις εγκρίσεις οχήματος για διάθεση στην αγορά ή τις εγκρίσεις τύπου οχήματος σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/796.
β. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται ο εθνικός ωριαίος συντελεστής της προηγουμένης παραγράφου.